Kursy i szkolenia - ekonomiczne i podatkowe

Program szkolenia:

 1. Pojęcie nieruchomości wspólnej
 2. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej
 3. Udział w części wspólnej
 4. Zobowiązania i zdolność procesowa
 5. Prawo własności – ograniczenie odrębnej własności lokalu
 6. Pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej
 7. Wydatki związane z utrzymanie nieruchomości wspólnej
 8. Opłaty medialne
 9. Obowiązki i prawa właściciela lokalu
 10. Windykacja opłat
 11. Odłączenie się wspólnoty od spółdzielni mieszkaniowej
 12. Spółdzielnia mieszkaniowa, jako administrator/zarządca wspólnoty Mieszkaniowej

prowadząca: dr Ewa Spigarska

Czas: 1 dzień po 6h od 9.00 do 15.00

Cena: 399 zł/os.
250 zł/powyżej 10 osób

Program szkolenia

 1. Istota wspólnoty mieszkaniowej (tzw. ułomna osoba prawna)
 2. Wspólnota jako podatnik – NIP
 3. Wspólnota Mieszkaniowa a podatek dochodowy od osób prawnych:
 • Istota podatku dochodowego od osób prawnych (podstawy prawne)
 • Podatek dochodowy a zaliczki wnoszone przez właścicieli
 • Pożytki we wspólnocie mieszkaniowej
 • Podatek dochodowy od lokali niemieszkalnych
 • Problem oszczędzania przez wspólnoty na remonty
 • Rozliczenie roczne
 • Podatek dochodowy od osób prawnych a orzecznictwo
 1. Podatek pochodowy od osób fizycznych
 • Wynagrodzenie Zarządu
 • Zlecanie prac osobom fizycznym
 • Zatrudnienie pracownika przez Wspólnotę
 • Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych a orzecznictwo
 1. Podatek VAT
 • Istota podatku VAT
 • Wspólnota a VAT
 • VAT a usługi zarządzania
 • VAT a świadczenia medialne (problem ostatnich interpretacji)
 • Problem refakturowania kosztów świadczeń medialnych
 • Podatek VAT a orzecznictwo
 1. Podatek od nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości od części wspólnych
 1. Ordynacja podatkowa – interpretacje przepisów

prowadząca: dr Ewa Spigarska

Czas: 1 dzień po 6h od 9.00 do 15.00

Cena: 399 zł/os.
250 zł/powyżej 10 osób
300 zł dla osób po 1 szkoleniu
200 zł dla grupy 10 osób po 1 szkoleniu

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, sekretarzy, dyrektorów finansowych, księgowych, pracowników pionów finansowych oraz pracowników księgowości zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Tematyka:

 1. Zakres podmiotowy podatku VAT

– Kto jest podatnikiem podatku VAT.

– Jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik VAT:

* przesłanki warunkujące uzyskanie statusu podatnika

* działalność gospodarcza a status podatnika

* przesłanki warunkujące wyłączenie z kategorii podatników podatku VAT

* podstawowa zasada: opodatkowanie, czy wyłączenie z opodatkowania?

* posiadanie statusu organu władzy publicznej

* publicznoprawny charakter czynności wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

* podatnikiem podatku od towarów i usług jest gmina, czy urząd gminy?

 

 1. Zakres przedmiotowy podatku VAT

– Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

– Rodzaje działalności podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego a podatek VAT:

* działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego

* działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej

* działalność wykonywana w ramach zawartych umów cywilnoprawnych

* orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.

 

 1. Zasady odliczania podatku VAT:

– Zakres prawa do odliczenia i termin do odliczenia podatku.

– Zasady odliczania podatku naliczonego.

– Zasady proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego (współczynnik proporcji).

 

 1. Zmiany od 01.01.2016 r.

– Prewspółczynnik – dodatkowy współczynnik ograniczający odliczenie podatku naliczonego, czyli zasady ustalania i stosowania tzw. prewspółczynnika.

– Jak obliczać prewspółczynnik, czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?

– Czy prewspółczynnik zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji?

– Zasady wyjątkowe dla jednostek samorządu terytorialnego – szczegółowe sposoby obliczania preproporcji (omówienie rozporządzenia dla JST)

– Korekta roczna dokonywana w związku z obowiązkiem stosowania preproporcji i proporcji.

 

 1. Bieżące orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach VAT oraz najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów.

 

Czas trwania: 1 dzień po 5h + 1h panelu dyskusyjnego i 2 tygodniowa opieka mailowa. Szkolenie odbywa się w dni weekendowe (istnieje możliwość zorganizowania w dzień powszedni przy większej grupie).

Prowadzący: Anita Wolska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczony ekspert podatkowy, zwłaszcza w zakresie podatku od towarów i usług. Wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej. Prowadzi wykłady, szkolenia i prelekcje z obszarów obejmujących problematykę podatkową. W pracy wykorzystuje cenne doświadczenie zdobyte w trakcie  ponad 20-letniej pracy w organach podatkowych. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Cena: 360 zł/os. Lub 300 zł/powyżej 10 os.

Forma szkolenia: szkolenie odbywa się w formie wykładowej i warsztatowej. W trakcie szkolenia wykorzystana jest forma prezentacji multimedialnej, ćwiczeń praktycznych, pytań od uczestników szkolenia. Szkolenie trwa 25 godzin, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, w budynku SSW ul. Rzemieślnicza 5 Sopot.

Główny cel szkolenia: szkolenie ma na celu przedstawienie w sposób kompleksowy zasad prowadzenia rachunkowości i sporządzania corocznych sprawozdań finansowych i innych przez organizacje pozarządowe, w szczególności fundacje i stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi je przepisami prawa.

Koszt szkolenia: 1000 zł PROMOCJA  850 zł!

Adresaci szkolenia: szkolenie dedykowane jest przede wszystkim osobom przygotowujących się do prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowej (w szczególności w fundacji lub stowarzyszeniu), które chcą od podstaw zdobyć wiedzę w tym zakresie. Szkolenie może być także przydatne:

 • osobom już prowadzącym księgi rachunkowe w organizacji pozarządowej, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w wybranym obszarze tematycznym,
 • członkom statutowego organu kierującego oraz nadzorującego organizacji pozarządowej, które – z racji odpowiedzialności za rachunkowość – chcą zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami w tym zakresie,
 • pracownikom biur rachunkowych, oferujących usługi dla organizacji pozarządowych, którzy chcą uzupełnić wiedzę na temat rachunkowości organizacji pozarządowych,
 • wszystkim osobom zainteresowanym funkcjonowaniem organizacji sektora pozarządowego w Polsce.

Prowadzący zajęcia: dr Anna Kamińska-Stańczak – wieloletni wykładowca na uczelniach wyższych w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim, szkoleniowiec i konsultant z zakresu rachunkowości jednostek sektora biznesu oraz sektora pozarządowego, autor i współautor projektów szkoleniowych dotyczących problematyki rachunkowości i sprawozdawczości organizacji pozarządowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia: uczestnicy szkolenia zdobędą bądź pogłębią wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia rachunkowości oraz rzetelnego wywiązywania się z corocznych obowiązków sprawozdawczych przez organizacje pozarządowe. Uczestnicy szkolenia otrzymają także obszerne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej.

 

Rekrutacja

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. 509 655 417, szkolenia@ssw.sopot.pl

Terminy

13, 15, 17 V w godz. 11.30-18.30

CELEM SZKOLENIA jest nabycie umiejętności rozpoznawania przestępstw korupcyjnych i zachowań „kłamcy”

SZKOLENIE ADRESOWANE jest do kierowników wszystkich szczebli, kontrolerów, audytorów wewnętrznych, osób odpowiedzialnych za wdrażanie kontroli wewnętrznej.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I

1. Zjawiska korupcyjne – podział, charakterystyka, narzędzia prawne stosowane w walce z korupcją.
2. Mechanizmy działania sprawców przestępstw korupcyjnych
korupcja urzędnicza
korupcja menadżerska
inne formy zjawisk korupcyjnych
3. Kamuflowanie korzyści pochodzących z przestępstw korupcyjnych- case study
4. Najczęstsze zabiegi służące praniu nielegalnych korzyści
metody ujawnione
metody wchodzące
5. Możliwości wykrywcze i raportujące dotyczące „prania pieniędzy”
symptomy zjawiska „prania pieniędzy”
transakcje podejrzane
techniki analityczne
sporządzanie dokumentacji
6. Metodyka działań w świetle ustawy o przeciwdziałaniu „praniu pieniędzy”.
podmioty ustawy i ich obowiązki
współpraca z GIIF
„Od nitki do kłębka”, czyli co zrobić po ujawnieniu procederu.

Dzień II Wiarygodność klienta (w tym pracowników własnej firmy)

7. Poznanie własnych kompetencji w obszarze rozpoznawania u innych wskazówek nieszczerości i świadomego wprowadzania w błąd;
8. Poszerzenie i udoskonalenie umiejętności oceny wiarygodności klienta, w tym również w oparciu o analizę lingwistyczną przedstawionego przez niego opisu przebiegu zdarzenia;
9. Poznanie zasad i technik przeprowadzania skutecznych rozmów i wywiadów sprzyjających uzyskaniu wiarygodnych informacji;
10. Program warsztatów „Prawda o ludziach i ich kłamstwach”, w tym psychologiczna sylwetka skutecznego „kłamcy”.
11. Możliwości i ograniczenia w wykrywaniu oznak nieszczerości i wprowadzania w błąd – działania sprzyjające poznaniu prawdy.
12. Strategie używane przez osoby, które świadomie wprowadzają innych w błąd – kiedy kłamać jest najłatwiej i jak robi to wytrawny „kłamca”.
13. Odczytywanie i właściwe interpretowanie wskazówek nieszczerości – obserwacja zachowania klienta.
14. Znaczenie umiejętności słuchania oraz zadawania odpowiednich pytań podczas bezpośredniego kontaktu z klientem.
15. Analiza lingwistyczna treści wypowiedzi osoby relacjonującej lub przedstawiającej pisemny opis przebiegu zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszonej szkody lub roszczenia.
16. Struktura i techniki prowadzenia rozmowy i wywiadu z klientem, sprzyjającego uzyskaniu wiarygodnych informacji.
17. Reagowanie na zachowanie osoby skonfrontowanej z własną nieszczerością i świadomym wprowadzaniem w błąd.
18. Wnioskowanie na podstawie obserwacji zachowania i wypowiedzi osoby – końcowa interpretacja uzyskanych informacji.
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA JEGO UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI: rozpoznać znamiona niewłaściwych zachowań i radzić sobie z nimi.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Zajęcia w ramach szkolenia odbywały się będą przez dwa dni, razem 16 godzin.

Prowadzący zajęcia: mgr Wiesław Zyskowski – były pracownik policji, wysokiej klasy specjalista ds. przesłuchań (szkolony w FBI – USA) obecnie ceniony w kraju szkoleniowiec oraz pracownik Komendy Stołecznej Policji, wysokiej klasy specjalista do walki z korupcją

Koszt szkolenia: 650 zł

Aplikuj już Dziś!

szkolenia@ssw-sopot.pl

tel.kom 509 655 417

(58) 555 83 80

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status