Pomoc Materialna

Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:

 

  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią
  • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne
  • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe

Uwaga!

Terminy składania podań  stypendialnych w roku akademickim 2018/2019

NAZWA POMOCY MATERIALNEJDOTYCZYTERMINY SKŁADANIA PODAŃ/WNIOSKÓW  MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW
Stypendium Rektora  dla najlepszych studentów(podanie składa się raz na cały rok akademicki)wszyscy studenci (bez studentów 1 sem., studiów II stopnia)

od pierwszego dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej poprawkowej, do dwóch tygodni po jej zakończeniu (Regul. Pomocy Materialnej) tj.:

 od 10.09.2018 r. – 06.10.2018 r.

 pokój 003
Dziekanat w
godzinach
otwarcia
studenci 1 sem. studiów II stopnia od 01.10.2018 r. – do 15.10.2018r.
Stypendium socjalne(podanie składa się raz na cały rok akademicki)

wszyscy studenci

od 01.10.2018 r. – do 20.10.2018 r.

pokój 020

w poniedziałki
w godz. 13.00-15.30

w środy
w godz. 13.00-17.00

w soboty:

* 13.10 2018  w godz. 09.00 – 14.00

* 20.10 2018  w godz. 09.00 – 14.00

Stypendium specjalne  dla osób niepełnosprawnych(podanie składa się raz na cały rok akademicki)
Zapomoga
(nagła przyczyna losowa)
w razie potrzebypokój 020

Aktualności

  • Próg dochodu na członka rodziny

W roku akademickim 2018/2019 nie zmieniają się ustawowe progi dochodowe, w granicach których Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni. Górna granica dochodu to 1051,70 zł

  • Dochód z gospodarstwa rolnego

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł (jest to dochód roczny)

  • Student do swojego dochodu wlicza rodziców i rodzeństwo

Jednak:

 „Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3 (dawna definicja rodziny studenta):

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2,

d) uzyskał pełnoletniości przebywając w pieczy zastępczej,

e) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

lub

 

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 maksymalnego kryterium dochodowego uprawiającego do pomocy materialnej,


d) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 jest wyższy lub równy  1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (od 01.11.2016 kwota ta wynosi  – 930,35 zł 

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Domkumenty do pobrania

Informacje dotyczące stypendiów

dla osób niepełnosprawnych, stypendiów socjalnych oraz zapomóg :
tel. 58 555 83 88

stypendiów Rektora dla najlepszych studentów:
tel. 58 555 83 60