Władze uczelni

prof. dr hab.Teresa Martyniuk

Rektor

mgr Maria Basandowska

Kanclerz

Dziekani

dr Anna Szymczak,prof. nadzw. SSW

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach, Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biznesowo - Lingwistycznego

dr inż. arch. Grzegorz Pęczek

Dziekan Wydziału Architektury

Senat

Rektor prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Kanclerz mgr Maria Basandowska

Dziekan dr Anna Szymczak, prof SSW

Dziekan dr inż. arch. Grzegorz Pęczek

dr Felicja Góraj

dr inż. Janusz Żółkiewicz, prof. SSW

dr Roman Nilidziński

dr hab. Jerzy Ossowski, prof. SSW

przedstawiciele studentów – 2 studentów

przedstawiciel pracowników – Danuta Szymerkowska – Kubik

Rada Programowa

Do najważniejszych zadań Rady Programowej Sopockiej Szkoły Wyższej należy:

-ustalanie głównych kierunków rozwoju Uczelni;
-dbanie o wysoki poziom prowadzonych form kształcenia;
-przegląd i ocena programów nauczania

Przewodniczącym Rady Programowej jest 

dr hab. Jerzy Ossowski, prof. SSW