Akademickie Biuro Karier

„Rozbudowa usług świadczonych przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej w Sopockiej Szkole Wyższej”

 

Projekt „Rozbudowa usług świadczonych przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej w Sopockiej Szkole Wyższej” realizowany w okresie od 2018-01-01 do 2020-12-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakłada podniesienie kompetencji 200 studentów/tek Sopockiej Szkoły Wyższej niezbędnych do funkcjonowania absolwenta na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez uczelniane Biuro Karier i Promocji Zawodowej w latach 2018-2020.

 

Projekt skierowany jest do studentów wszystkich kierunków SSW, ze szczególnym uwzględnieniem studentów ostatnich roczników studiów stacjonarnych, którzy jako pierwsi wchodzić będą na rynek pracy. Studenci objęci zostaną bezpośrednim wsparciem w rozpoczęciu aktywności zawodowej poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez BKiPZ, w szczególności w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości.

 

Realizacja działań projektowych ma na celu:

 

– dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

– zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,

 

– pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,

 

– pomoc studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez indywidualne poradnictwo zawodowe, poradnictwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych

 

– zwiększenie aktywności zawodowej studenta na rynku pracy i skrócenie okresu podjęcia zatrudnienia po zakończeniu studiów

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

Wartość projektu: 525 976.49 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 443 292.99 zł

 

DLA KANDYDATA / UCZESTNIKA

Zaproszenie na konsultacje z doradcą zawodowym – 20 marca 2018
Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Forumularz rejestracyjny, oświadczenia
Zgoda na monitorowanie losów absolwenta

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – AKTUALNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ZAKOŃCZONE

Rozeznanie rynku – Animator współpracy
Zapytanie ofertowe – Doradca zawodowy

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status