Biblioteka

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Sopocką Szkołą Wyższą, a Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnicach w roku 2007, studenci SSW korzystają w siedzibie Biblioteki ze zdeponowanego przez Uczelnię księgozbioru, który jest na bieżąco uzupełniany, jak również z księgozbioru Biblioteki. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach (dalej MBP) mieści się na ul. Wysokiej 3 w siedzibie Wszechnicy Chojnickiej, około kilometra od Filii w Chojnicach. Biblioteka zajmuje dwa piętra budynku. Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa zlokalizowana jest na parterze. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie ma żadnych barier architektonicznych. Przy bibliotece znajduje się duży parking. 

MBP od 2012 r. jest wydawcą “Kwartalnika Chojnickiego”, w którym publikowane są również artykuły dotyczące Sopockiej Szkoły Wyższej (“Kwartalnik Chojnicki” nr 23/2018). “Kwartalnik Chojnicki” nr 26/2018 poświęcony był nauce w Chojnicach i zostały w nim opublikowane dwa teksty dotyczące działalności Filii w Chojnicach. 

MBP prowadzi następujące działy biblioteczne:

 1. Wypożyczalnia Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych
 2. Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci
 3. Czytelnia i Informacja Biblioteczna 
 4. Pracownia Dokumentacji Regionalnej
 5. Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa
 6. Pracownia Internetowa – Mediateka
 7. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Sopocka Szkoła Wyższa doposaża wypożyczalnię i czytelnię w szeroki wybór podręczników i czasopism dla studentów. 

Kontakt z Biblioteką:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wysoka 3
89-600 Chojnice

tel. 52 3972807
e-mail : biblchj@wp.pl

Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa otwarta jest od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – godz. 11.00-18.00

wtorek – godz. 11.00-15.00

sobota – godz. 10.00-15.00

W czasie wakacji:

poniedziałek, czwartek – godz. 11.00-18.00

wtorek, środa, piątek – godz. 11.00-15.00

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem obowiązującym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach oraz klauzulą informacyjną. Następnie prosimy o wydrukowanie i podpisanie zamieszczonego poniżej oświadczenia oraz dostarczenie go do Dziekanatu SSW nie później niż w terminie do 31 października 2019 r.

 

REGULAMIN CZYTELNI I WYPOŻYCZALNI NAUKOWEJ

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOJNICACH

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać studenci oraz inne osoby pełnoletnie posiadające aktualną kartę biblioteczną lub ważny dokument tożsamości (legitymację studencką, dowód osobisty, paszport).
 2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie, teczki torby, plecaki, parasole itp. należy pozostawić w szatni.
 4. W czytelni i wypożyczalni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków   oraz używania telefonów komórkowych.
 • 2
 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, a w przypadku zauważenia uszkodzenia zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej- inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki. 
 • 3
 1. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na określony temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
 2. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
 • 4
 1. Komputery znajdujące się w bibliotece przeznaczone są wyłącznie do wyszukiwania naukowej informacji w oparciu o bazy danych, czasopisma elektroniczne i zasoby Internetu.
 2. Komputery zainstalowane w bibliotece nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treści obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.)
 3. Użytkownikowi stanowiska komputerowego nie wolno:

   – korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyskietki, dyski CD, DVD),

   – instalować innych programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych,

– zakładać i trzymać własnych kont poczty internetowej na stanowiskach komputerowych zainstalowanych w bibliotece.

 1. Biblioteka wykonuje kserokopie i skanowanie materiałów pochodzących tylko ze zbiorów biblioteki według cennika zatwierdzonego przez Dyrektora biblioteki.
 • 5
 1. Skargi i wnioski można wpisywać do księgi skarg i wniosków .
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczani i czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta Chojnice.

         KORZYSTANIE Z CZYTELNI NAUKOWEJ

 • 6
 1. Czytelnik pozostawia u bibliotekarza ważny dokument tożsamości z fotografią, a odbiera go po zakończeniu korzystania z czytelni.
 2. Czytelnik jest obowiązany czytelnie wpisać się do zeszytu obecności.
 3. W czytelni zajmuje się miejsca dowolne.
 4. W czytelni można korzystać z księgozbioru czytelni i wypożyczalni.
 5. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 6. Z księgozbioru podręcznego i bieżących czasopism czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 7. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism zamawia się u dyżurnego bibliotekarza.
 8. Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z książki dostarczonej mu spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w czytelni przez 3 dni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być zatrzymywane książki, z których często korzystają czytelnicy.
 9. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 10. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni bez zgody bibliotekarza.
 11. Książek, czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych przechowywanych w czytelni nie wypożycza się na zewnątrz. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach -na czas, w którym biblioteka jest nieczynna , decyzję o wypożyczeniu podejmuje bibliotekarz. Wypożyczenie dzieła z czytelni może odbyć się jedynie pod warunkiem posiadania ważnej karty bibliotecznej. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w bibliotece legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości.

     

KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI NAUKOWEJ

 • 7
 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni ma każdy kto posiada kartę biblioteczną, którą otrzymuje się przy zapisie do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji studenckiej ( studenci ) i dowodu osobistego (pozostali czytelnicy).
 2. Czytelnik obowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub uczelni.
 3. Czytelnik może wypożyczyć ksiązki tylko na swoją kartę, którą winien okazywać każdorazowo przy wypożyczaniu.

4.Wypożyczyć można jednocześnie 6 woluminów w tym 3 woluminy z jednego działu na okres nie dłuższy niż 20 dni.

 1. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 2. Biblioteka może żądać zwrotu wypożyczonych książek przed terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 3. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 • 8
 1. Za przetrzymywanie książek ponad wyznaczony termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,20 zł za każdy dzień zwłoki od woluminu.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty oraz koszty ewentualnego delegowania windykatora.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Studenci po zakończeniu studiów uzyskują na karcie obiegowej wystawionej przez uczelnię potwierdzenie rozliczenia się z MBP w Chojnicach.

Drogi Studencie! Jeśli właśnie jesteś w trakcie pisania swojej pracy dyplomowej lub po prostu chciałbyś poszerzyć wiedzę, a księgozbiór naszej biblioteki nie w pełni zaspokaja Twoje potrzeby, pamiętaj, że masz możliwość korzystania również z zasobów on-line. Oto zestawienie baz, które mogą być dla Ciebie przydatne. Pamiętaj, że  z niektórych z nich możesz korzystać tylko w Czytelni Sopockiej Szkoły Wyższej.

NazwaOpisDostęp

NUKAT

Katalog centralny posiadający informacje o zasobach bibliotek naukowych i akademickich.

Wolny

 

KaRo

Katalog pomocniczy dla katalogu NUKAT.

Wolny

Federacja Bibliotek Cyfrowych

(FBC)

Pełnotekstowa baza, zawierająca ponad 6,5 miliona obiektów, która gromadzi i udostępnia zbiory on-line polskich bibliotek i innych instytucji cyfrowych.Wolny

 

 

 

 

Ebsco

Baza w przeważającej części anglojęzyczna, która umożliwia dostęp do tysięcy recenzowanych naukowo czasopism  oraz głównych indeksów tematycznych. Gromadzi literaturę z zakresu m.in. nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, ścisłych, technicznych, zarządzania i biznesu. Około połowa zawartych w EBSCO publikacji udostępniana jest w wersji pełnotekstowej.
 • Z Czytelni SSW,
 • Z komputerów w  Filii w Chojnicach

lub

 • Z dowolnego miejsca po zalogowaniu (login i hasło podaje bibliotekarz – biblioteka@ssw.sopot.pl)

 

 

Academica

Pełnotekstowa baza cyfrowa, gromadząca setki tysięcy współczesnych publikacji naukowych oraz artykuły wielu polskich czasopism naukowych.

 • Z jednego komputera w Czytelni SSW –

z  bazy można korzystać od poniedziałku do piątku  w  godzinach: 10:00 – 16:00. Podręcznik czytelnika można znaleźć w Bibliotece SSW

 • Z biblioteki w Chojnicach

Nature

(Licencja krajowa)

Czasopismo Nature jest udostępniane do roczników od 2010, które będą archiwizowane na serwerze krajowym.Z Czytelni SSW

Science Direct

(Licencja krajowa)

Wybrane czasopisma Freedom Collection, w tym m.in. 1615 tytułów bieżących z rocznikami od 1995, 181 tytułów archiwalnych oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014, a także 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015.Z Czytelni SSW

Springer

(Licencja krajowa)

Licencja Springer w 2020 roku obejmuje 2235 czasopisma bieżące oraz 392 czasopisma archiwalne. W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub tymczasowego dostępu testowego.Z Czytelni SSW

Wiley Online Library

(Licencja krajowa)

Licencja obejmuje 1405 czasopism w kolekcji Full Collection 2019 z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.Z Czytelni SSW

EMERALD

(kolekcja Accountin, Finance & Economic)

Pełnotekstowa baza o zasięgu    europejskim. Umożliwia dostęp do czasopism oraz książek, głównie z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu.

 

w Czytelni SSW

oraz w Chojnicach

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

(CEJSH)

 

Bibliograficzno-abstraktowa baza zwierająca również w wielu przypadkach dostęp do pełnej treści artykułów z czasopism o tematyce społecznej i humanistycznej, wydawanych w Europie Środkowej.Wolny
BazEkonBaza tematyczna z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin im pokrewnych. Zawiera abstrakty lub pełne artykuły naukowe.Wolny
Polskie piśmiennictwo ekonomiczne do roku 1939Baza zawierająca opisy bibliograficzne polskich publikacji ekonomicznych (i z nauk pokrewnych) sprzed 1939 r.  Zawiera również odnośniki do wersji elektronicznych dzieł ekonomicznych dostępnych w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz innych polskich bibliotekach cyfrowych.Wolny
EMISBaza danych zawierająca artykuły, czasopisma, monografie z dziedziny matematyki. Materiały w języku angielskim.Wolny
BazHumPełnotekstowa baza polskich czasopism o tematyce humanistycznej i społecznej. Czasopisma udostępniane są wraz z opisami bibliograficznymi.Wolny
Biblioteka Wirtualna MatematykiPełnotekstowa baza polskich czasopism i innych publikacji z dziedziny matematyki.Wolny
BazTechBazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Baza rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań.Wolny

ARIANTA (Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne)

 

Baza polskich naukowych i fachowych czasopism dostępnych w formie elektronicznej. Zawiera m.in. dane bibliograficzne, informacje o dostępności i linki do pełnych tekstów.Wolny
DOAJ (Directory of Open Access Journals)Tworzona na Uniwersytecie w Lund w Szwecji lista pełnotekstowych czasopism naukowych.Wolny

Pragniemy również przypomnieć, że Studenci Filii w Chojnicach mają już możliwość korzystania (ze szkolnych komputerów w Chojnicach) z bazy Ebsco oraz z bazy Academica w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już wkrótce będą mieli również dostęp do bazy Emerald.

Ze względu na trudną sytuację spowodowaną epidemią, z bazy Ebsco można teraz korzystać także z domu. Aby uzyskać dane do logowania, należy skontaktować się z bibliotekarzem.

Biblioteka Sopockiej Szkoły Wyższej została wzbogacona o nowe pozycje książkowe w wersji elektronicznej.

Lp.
ID Publikacji w SerwisieTytuł PublikacjiISBN Publikacji
1200967Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych978-83-208-2336-3
2171885Budownictwo zrównoważone978-83-01-18849-8
3216699Communication design, czyli projektowanie komunikacji978-83-66354-16-6
4684Dendrologia978-83-01-15369-4
5154424Efektywność logistyki978-83-208-2242-7
6151174Excel dla menedżera – Casebook978-83-01-18653-1
743420Finanse978-83-01-19302-7
8196868Finanse przedsiębiorstwa 6. Przesłanki racjonalnych decyzji978-83-8030-157-3
9171168Finanse publiczne978-83-01-19103-0
10207959Geometria wykreślna. Ćwiczenia Descriptive Geometry. Exercises978-83-7814-974-3
11138296Gleboznawstwo978-83-01-18795-8
12195263Logistyka w biznesie międzynarodowym978-83-01-19085-9
1327Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych978-83-01-15461-5
14155023Miasto szczęśliwe978-83-941434-9-7
15212476Microsoft Excel 2019 Analiza i modelowanie danych biznesowych978-83-7541-410-3
16193768Napęd i sterowanie pneumatyczne978-83-01-18822-1
17105120Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów978-83-01-17689-1
18527Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych978-83-01-14987-1
19200106Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych978-83-01-20376-4
20202209Polityka społeczno-gospodarcza w UE978-83-01-20488-4
21173157Praktyki HRM – Najlepsze studia przypadku z polskiego rynku978-83-65789-44-0
2243530Rola i kształtowanie zieleni miejskiej978-83-232-3139-4
23120393Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki978-83-01-20555-3
24184602Rynki, instrumenty i instytucje finansowe978-83-01-19531-1
2538685Socjologia i przestrzeń miejska978-83-01-20706-9
261909Zarządzanie finansami przedsiębiorstw978-83-01-14992-5
27452Zarządzanie projektami978-83-01-15041-9
28394Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi978-83-01-14846-1
2940137Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie978-83-7252-565-9
3071042Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym. Kulturowe uwarunkowania978-83-01-19372-0

Jak skorzystać z zamieszczonych powyżej elektronicznych książek w domu? Należy wykonać następujące kroki:

 

 1. Wejść na stronę http://www.libra.ibuk.pl/
 2. W prawym górnym rogu kliknąć „zarejestruj się”.
 3. Podać adres mailowy i wpisać hasło. W zależności od poczty trzeba zaczekać od kilku minut do nawet kilku godzin na wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
 4. Czekając, należy napisać do bibliotekarza (biblioteka@ssw.sopot.pl) z prośbą o kod PIN (Jest to specjalne hasło, każdy Student/Pracownik ma inne). W mailu do bibliotekarza należy zawrzeć swoje imię, nazwisko, numer indeksu i studiowany kierunek.
 5. Gdy na podany adres mailowy dotrze wiadomość od IBUK Libry (proszę sprawdzać również skrzynkę SPAMU), należy kliknąć „ AKTYWUJ KONTO”
 6. Po przekierowaniu na stronę Libry należy wpisać otrzymany od bibliotekarza kod PIN.

Teraz już „z górki” : )

 1. Wybierz interesująca Cię pozycję (koniecznie z listy zamieszczonej wyżej). Jeśli nie możesz otworzyć jej w całości, sprawdź nr ID publikacji (czy na pewno jest to właściwy tytuł – czy został zakupiony przez Sopocką Szkołę Wyższą).
 2. Czytaj, ucz się, studiuj i wykorzystaj konstruktywnie czas!

Tę samą książkę może jednocześnie czytać 5 osób. Hasło (kod PIN) jest aktywne przez rok.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status