Biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach (dalej MBP) mieści się na ul. Wysokiej 3 w siedzibie Wszechnicy Chojnickiej, około kilometra od Filii w Chojnicach. Biblioteka zajmuje dwa piętra budynku, Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa zlokalizowana jest na parterze. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie ma żadnych barier architektonicznych. Przy bibliotece znajduje się duży parking.

Zgodnie ze statutem MBP ma na celu rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwijanie kultury. Jej zadania to: gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych książkowych, ikonograficznych oraz w wersji elektronicznej, zwłaszcza tych dotyczących regionu; udostępnianie zbiorów na miejscu
i wypożyczanie do domu; prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; popularyzacja książki i czytelnictwa; współpraca z instytucjami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami i organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, naukowych i kulturalnych społeczeństwa; archiwizowanie przekazywanych bibliotece materiałów z zakresu lokalnego dorobku kulturalnego; współdziałanie z bibliotekami szkół wyższych działających na terenie Chojnic. MBP prowadzi również działalność dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, popularyzacyjną
i instrukcyjno-metodyczną.

MBP od 2012 r. jest wydawcą „Kwartalnika Chojnickiego”, w którym publikowane są również artykuły dotyczące Sopockiej Szkoły Wyższej („Kwartalnik Chojnicki” nr 23/2018). „Kwartalnik Chojnicki” nr 26/2018 poświęcony był nauce w Chojnicach i zostały w nim opublikowane dwa teksty dotyczące działalności Filii w Chojnicach.

MBP prowadzi następujące działy biblioteczne:

1.      Wypożyczalnia Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych

2.      Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci

3.      Czytelnia i Informacja Biblioteczna

4.      Pracownia Dokumentacji Regionalnej

5.      Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa

6.      Pracownia Internetowa – Mediateka

7.      Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 

Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa otwarta jest od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – godz. 11.00-18.00

wtorek – godz. 11.00-15.00

sobota – godz. 10.00-15.00

    w czasie wakacji:

poniedziałek, czwartek – godz. 11.00-18.00

wtorek, środa, piątek – godz. 11.00-15.00

 

Sopocka Szkoła Wyższa doposaża wypożyczalnię i czytelnię w szeroki wybór podręczników i czasopism dla studentów.

 

 

Regulamin biblioteki

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem obowiązującym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach oraz klauzulą informacyjną. Następnie prosimy o wydrukowanie i podpisanie zamieszczonego poniżej oświadczenia oraz dostarczenie go do Dziekanatu SSW nie później niż w terminie do 31 października 2019 r.

REGULAMIN  CZYTELNI I WYPOŻYCZALNI NAUKOWEJ

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOJNICACH

  

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać studenci oraz inne osoby pełnoletnie posiadające aktualną kartę biblioteczną lub ważny dokument tożsamości (legitymację studencką, dowód osobisty, paszport).

2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.

3. Wierzchnie okrycie, teczki torby, plecaki, parasole itp. należy pozostawić w szatni.

4. W czytelni i wypożyczalni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków   oraz używania telefonów komórkowych.

§ 2

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, a w przypadku zauważenia uszkodzenia zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej- inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.   

§ 3

1. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na określony temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

2. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego  książka. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

§ 4

1. Komputery znajdujące się w bibliotece przeznaczone są wyłącznie do wyszukiwania naukowej informacji w oparciu o bazy danych, czasopisma elektroniczne i zasoby Internetu.

2. Komputery zainstalowane w bibliotece nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treści obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.)

3. Użytkownikowi stanowiska komputerowego nie wolno:

    – korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyskietki, dyski CD, DVD),

    – instalować innych programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych,

– zakładać i trzymać własnych kont poczty internetowej na stanowiskach komputerowych zainstalowanych w bibliotece.

4. Biblioteka wykonuje kserokopie i skanowanie materiałów pochodzących tylko ze zbiorów biblioteki według cennika zatwierdzonego przez Dyrektora biblioteki.

§ 5

1. Skargi i wnioski można wpisywać do księgi skarg i wniosków .

2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony  prawa do korzystania z wypożyczani i czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta Chojnice.

 

         KORZYSTANIE Z CZYTELNI NAUKOWEJ

§ 6

1. Czytelnik pozostawia u bibliotekarza ważny dokument tożsamości z fotografią, a  odbiera  go po zakończeniu korzystania z czytelni.

2. Czytelnik jest obowiązany czytelnie wpisać się do zeszytu obecności.

3. W czytelni zajmuje się miejsca dowolne.

4. W czytelni można korzystać z księgozbioru czytelni i wypożyczalni.

5. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.

6. Z księgozbioru podręcznego i bieżących czasopism czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

7. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism zamawia się u dyżurnego bibliotekarza.

8. Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z książki dostarczonej mu  spoza  księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w czytelni przez 3 dni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być zatrzymywane książki, z których często korzystają czytelnicy.

9. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu  książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

10. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni bez zgody bibliotekarza.

11. Książek, czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych przechowywanych w czytelni nie wypożycza się na zewnątrz. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach -na czas, w którym  biblioteka jest nieczynna , decyzję o wypożyczeniu podejmuje bibliotekarz. Wypożyczenie dzieła z czytelni może odbyć się jedynie pod warunkiem posiadania ważnej karty bibliotecznej. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w bibliotece legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości.

     

KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI NAUKOWEJ

§ 7

1. Prawo do korzystania z wypożyczalni ma każdy kto posiada kartę biblioteczną, którą  otrzymuje się przy zapisie do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji studenckiej ( studenci ) i dowodu osobistego (pozostali czytelnicy).

2. Czytelnik obowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub uczelni.

3. Czytelnik może wypożyczyć ksiązki tylko na swoją kartę, którą winien okazywać każdorazowo przy wypożyczaniu.

4.Wypożyczyć można jednocześnie 6 woluminów w tym 3 woluminy z jednego działu na okres nie dłuższy niż 20 dni.

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

6. Biblioteka może żądać zwrotu wypożyczonych książek przed terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

7. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez  innych czytelników.

§ 8

8. Za przetrzymywanie książek ponad wyznaczony termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,20 zł za każdy dzień zwłoki od woluminu.

9.  Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty oraz koszty ewentualnego delegowania windykatora.

10. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub  uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa. 

11. Studenci po zakończeniu studiów uzyskują na karcie obiegowej wystawionej przez  uczelnię  potwierdzenie rozliczenia się z MBP w Chojnicach.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status