Czasopismo SSW

Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 

 

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo jest periodykiem wydawanym w cyklu półrocznym. Podzielone jest na trzy działy tematyczne, w skład których wchodzą  oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły naukowe i opracowania o charakterze projektowym, poświęcone zagadnieniom z dziedzin:

 

 • nauk inżynieryjno-technicznych (dyscyplina: architektura i urbanistyka),
 • nauk społecznych (dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach),
 • sztuki (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki).

 

Czasopismo to ma zatem charakter interdyscyplinarny. W czasopiśmie publikowane są teksty w języku polskim oraz angielskim. Szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania artykułu znajdują się w zakładce “Dla Autorów”.

 

Autorami zawartych w czasopiśmie publikacji są:

 

 • pracownicy naukowi i studenci Sopockiej Szkoły Wyższej,
 • pracownicy naukowi innych uczelni z kraju i z zagranicy,
 • specjaliści prezentujący swoje innowacyjne wdrożenia praktyczne.

 

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo skierowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów, studentów i doktorantów zainteresowanych wieloma obszarami wiedzy, ze szczególnym ukierunkowaniem na rachunkowość, finanse, architekturę, architekturę krajobrazu oraz architekturę wnętrz.

 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa o numerze ISSN: 2299-1263.

 

Czasopismo jest również dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Uczelni i z racji tego w wersji online posiada odrębny numer ISSN : 2353-0987.

 

Półrocznik „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” jest indeksowany przez Index Copernicus oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Czasopismo „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” oferuje dostęp do treści w systemie Open Access. Od numeru 15 wszystkie artykuły publikowane są na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) tj. Uznanie autorstwa –Użycie niekomercyjne –Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Aby zapoznać się z tekstem licencji, należy wejść na stronę: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

 

 

 

Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo wprowadziło oraz stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Serdecznie zapraszamy do składania artykułów do publikacji w czasopiśmie Sopockiej Szkoły Wyższej – „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”.  Nabór artykułów jest prowadzony w sposób ciągły. Artykuły do druku należy zgłaszać do sekretarz czasopisma, mgr Joanny Grott, na adres e-mail: jgrott@ssw.sopot.pl. Prosimy o przygotowanie prac zgodnie z obowiązującymi wymogami redakcyjnymi.

 

Czasopismo „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” oferuje dostęp do treści w systemie Open Access na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) tj. Uznanie autorstwa –Użycie niekomercyjne –Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Aby zapoznać się z tekstem licencji, należy wejść na stronę: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl\

 

 

Wymogi redakcyjne oraz wskazówki dotyczące tworzenia przypisów znajdują się poniżej. Wraz z wysyłanym artykułem proszę dołączyć skany podpisanych oświadczeń Autora/ów (również znajdują się poniżej). Autor/rzy oświadcza/ją, że przedłożony do druku utwór jest pracą oryginalną, wcześniej niepublikowaną, jest wynikiem jego/ich twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób. Ponadto Autorzy przedstawiają źródła finansowania artykułu oraz procentowy udział poszczególnych Autorów, którzy przyczynili się do napisania danego artykułu. Wysłanie artykułu redakcji Czasopisma jest równoważne ze zgodą na jego recenzowanie (w Czasopiśmie “Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” obowiązuje tzw. “podwójnie ślepa recenzja”). Sekretarz redakcji sprawdza zgodność otrzymanych prac z obowiązującymi zasadami formalnymi i (ewentualnie), odsyła artykuł Autorowi, wskazując elementy konieczne do poprawy. Następnie artykuł trafia do redaktora naczelnego i redaktorów naukowych, którzy wybierają 2 zewnętrznych recenzentów, będących pracownikami naukowymi i przysyłają im go do oceny (bez danych Autora). Sekretarz informuje Autorów o wynikach recenzji i konieczności wprowadzenia ewentualnych poprawek.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami recenzowania prac oraz obowiązującym w naszej Redakcji Standardem etyki wydawniczej.

 

Opłata redakcyjna wynosi 200 złotych. Autorzy proszeni są o wpłaty na nr konta bankowego:

 

66 1500 1706 1217 0002 9325 0000

BZ WBK SA

II Odział Sopot

Chopina 6, Sopot 81-752

 

UWAGA! Z opłaty za publikację zwolnieni są aktualni pracownicy oraz studenci Sopockiej Szkoły Wyższej.

Prośbę o wystawienie faktury za opłatę publikacyjną prosimy kierować do redakcji w momencie dokonywania płatności.

 

Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację (chyba, że umowa stanowi inaczej). Każdemu Autorowi przysługują 2 bezpłatne egzemplarze autorskie czasopisma.

 

W redakcji czasopisma „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” wykorzystywany jest program antyplagiatowy Plagiat pl.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Rada naukowa

Rada Naukowa jest organem doradczym redakcji. Opiniuje w kwestiach dotyczących kierunków rozwoju czasopisma oraz działań zmierzających do podniesienia jego jakości merytorycznej. Jej zadaniem jest również praca nad umiędzynarodowieniem czasopisma oraz dbałość o pozyskiwanie nowych  Autorów.

 

 • dr hab. Małgorzata Gawrycka – Politechnika Gdańska – przewodnicząca
 • prof. Roman Gajewski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr hab. Maria Jastrzębska – Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Lizakowski – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • dr hab. Jerzy Ossowski – Politechnika Gdańska
 • dr inż. arch. Grzegorz Pęczek – Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr hab. Błażej Prusak – Politechnika Gdańska
 • dr hab. Katarzyna Romanczuk – Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny –  Ukraina
 • Ph. D Helena Stolarenko – Narodowa Akademia Statystyki, Rachunkowości i Audytu – Ukraina
 • dr Anna Szymczak – Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr Eva Vaništa Lazarević, prof. – Uniwersytet w Belgradzie – Serbia
 • dr Kęstutis Zaleckis, prof. – Uniwersytet Technologiczny w Kownie – Litwa
 
 

Redakcja

Redakcja czasopisma Sopockiej Szkoły Wyższej „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”

Ulica Rzemieślnicza 5

81-855 Sopot

jgrott@ssw.sopot.pl

tel. (58) 555-83-71

 

 • REDAKTOR NACZELNY: Teresa Martyniuk- prof. dr hab., specjalizuje się w  problematyce z zakresu różnych form  ewidencji podatkowej, wyceny oraz ewidencji majątku trwałego, rachunku kosztów.  Jest Autorem ok 200 publikacji.  Jej główne opracowania to redakcja i współautorstwo Komentarza do ustawy o rachunkowości, „Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie”, „Encyklopedia VAT. Ewidencja podatku od towarów i usług VAT”; „Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych”; „Rachunek kosztów w praktyce”, „Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach”.  Prof. dr hab. T. Martyniuk  powoływana była jako ekspert sejmowy rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu w  Warszawie. Prof. dr hab. Teresa Martyniuk była wieloletnim członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Komisji ds. Doskonalenia Zasad i Norm  Rachunkowości  przy SKwP w Warszawie.

 

 • SEKRETARZ: mgr Joanna Grott (jgrott@ssw.sopot.pl)

 

 • REDAKTORZY TEMATYCZNI: dr Anna Szymczak, dr inż. arch. Grzegorz Pęczek
 
 

Recenzenci współpracujący z redakcją w latach  2012-2019

 • dr hab.Tadeusz Bogdanowicz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Gawrycka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Barbara Gierusz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk – Pęczek, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka, Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr hab. Jerzy Gwizdała, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska – Mishe, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Leonid Sergiejewicz Iwanowicz, Izba Kontrolno – Obrachunkowa Okręgu Kaliningradzkiego
 • prof. dr hab. Bernard Kubiak, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Parteka, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska, Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr Stanisław Laskowski,Politechnika Gdańska
 • dr Danilenkov Valerij Leonidovicz, Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Jerzy Ossowski, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Błażej Prusak, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż arch. Jacek Krenz, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Anna Rzeczycka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Michał Stangel, Politechnika Ślaska
 • prof. dr hab. Bogusław Żyłko, Uniwersytet Gdański
 • assoc. prof. dr. Adem Erdem ERBAŞ, Mimar Sinan Fine Art University
 • dr. Kira Erwin (MPhil Cambridge University, DPhil University of KwaZulu Natal) Senior Researcher at the Urban Futures Centre Durban University of Technology
 • dr inż. arch. Karolina Krośnicka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Magdalena Olczyk, Politechnika Gdańska
 • dr Justyna Kujawska, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Maria Hrlenowska-Peschke Politechnika Gdańska,
 • dr hab. Marcin Kujawa, Politechnika Gdańska,
 • dr hab. Marcin Gawlicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Zasady dotyczące polityki redakcyjnej, autorów, redaktorów i recenzentów biorących udział w procesie wydawniczym określone zostały w Kodeksie etyki wydawniczej, wprowadzonym zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

1. Procedura recenzowania artykułów  jest zgodna ze wskazówkami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

2. Autorzy, przysyłając opracowania do publikacji, wyrażają zgodę na ich recenzowanie. W pierwszej kolejności artykuły poddawane są wstępnej selekcji dokonywanej przez Zespół Redakcyjny, a następnie anonimowo oceniane przez zewnętrznych Recenzentów.

 

3. Do oceny każdego artykułu zgłoszonego do czasopisma “Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” powołuje się 2 zewnętrznych recenzentów będących pracownikami naukowymi z obszaru zgodnego z przedmiotem opracowania.

 

4. Recenzentów wybiera redaktor naczelny wraz z redaktorami tematycznymi czasopisma. Recenzent otrzymuje pełne teksty artykułów oraz obowiązujący formularz recenzji.

 

5. Recenzja ma formę pisemną, zawiera uwagi i sugestie recenzenta. Recenzent określa w niej, poziom merytoryczny i naukowy danego artykułu oraz wskazuje kolejny etap związany z jego przyjęciem lub odrzuceniem.

 

6. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelny wraz
z redaktorami tematycznymi. Jednak warunkiem do publikacji artykułu są przynajmniej 2 pozytywne recenzje.

 

7. Od wszystkich Autorów wymaga się złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu, źródłach jego finansowania oraz wkładzie procentowym Autorów, a także stosownego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich na Sopocką Szkołę Wyższą.

 

8. Lista recenzentów artykułów do czasopisma jest publikowana przynajmniej raz w roku na stronie internetowej czasopisma.

 

 

Formularz recenzji

W półroczniku Sopockiej Szkoły Wyższej „Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo” przestrzegane są zasady etyki wydawniczej, stworzone w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE). Mają one na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom wydawniczym i dotyczą wszystkich stron zaangażowanych w proces publikacyjny.

 

I Redakcja

 

 1. Redakcja ma obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących publikacji. Nie będą one ujawniane osobom postronnym.
 2. Przyjmowane artykuły przechodzą najpierw wstępną weryfikację, której dokonuje zespół redakcyjny. Głównymi kryteriami akceptacji artykułów są: oryginalność, waga zawartych informacji oraz innowacyjność poruszanych tematów.
 3. Na ocenę zgłoszonych do publikacji prac nie mają żadnego wpływu: rasa, narodowość, pochodzenie, płeć, orientacja seksualna, wiara ani przekonania polityczne autorów.
 4. Decyzja dotycząca akceptacji artykułu przekazywana jest autorowi niezwłocznie po jej podjęciu.
 5. Autorzy artykułów odrzuconych na etapie weryfikacji wstępnej mogą w formie pisemnej odwołać się do Redaktora Naczelnego czasopisma.
 6. Artykuły, które pomyślnie przeszły weryfikację wstępną zostaną przekazane do recenzji. Każdy artykuł recenzowany jest przez 2 zewnętrznych recenzentów. Redaktorzy (poprzez odpowiedni dobór recenzenta) powinni zapobiegać pojawieniu się konfliktu interesów między autorem a recenzentem, spowodowanego m.in. pracą w tej samej instytucji, zależnościami finansowymi, konkurencją lub pokrewieństwem.
 7. W przypadku wykrycia przez redakcję lub recenzenta takich naruszeń, jak: plagiat, autoplagiat, sfabrykowanie danych, „autorstwo widmo” (ang. ghost autorship) lub „autorstwo gościnne” ( ang.  guest autorship), redakcja skontaktuje się z Autorem, w celu wyjaśnienia problemu. W przypadku niesatysfakcjonujących wyjaśnień lub braku jakiejkolwiek odpowiedzi, redakcja informuje o zaistniałej sytuacji Autora oraz przełożonych i/lub osobę odpowiedzialną za nadzór nad badaniami autora.
 8. W przypadku wykrycia plagiatu już po opublikowaniu artykułu, redakcja dokonuje retrakcji artykułu, informuje o zaistniałej sytuacji Autora oraz przełożonych i/lub osobę odpowiedzialną za nadzór nad badaniami autora, umieszcza na stronie Czasopisma odpowiednią adnotację oraz zgłasza fakt retrakcji do bibliometrycznych serwisów baz danych, w których indeksowane jest Czasopismo.
 9. Redakcja ma prawo odmowy przyjęcia artykułu od autora, który w przeciągu ostatnich lat wykazał się nierzetelnością naukową.

 

II Autorzy

 

 1. Dostarczane przez autorów artykuły nie mogą być wcześniej publikowane. Nie mogą być jednocześnie złożone w redakcjach różnych czasopism.
 2. Artykuły muszą być całkowicie oryginalne. Niedopuszczalne jest przesłanie redakcji plagiatu lub autoplagiatu. Jeśli w tekście zostały wykorzystane fragmenty innych prac, konieczne jest odnotowanie tego w przypisie. Korzystanie z cudzych prac musi być zgodne z zasadami prawa autorskiego. Autorzy na końcu artykułu muszą zamieścić bibliografię.
 3. Zgłoszenie artykułu do redakcji czasopisma wiąże się z przeniesieniem na Sopocką Szkołę Wyższą autorskiego prawa majątkowego do danego tekstu. Dokonuje się to poprzez podpisanie stosownego oświadczenia, dostępnego w zakładce „Dla Autorów”.
 4. Wymaga się, by autorzy ujawnili procentowy wkład pracy poszczególnych naukowców w powstanie artykułu. Wszystkie osoby znajdujące się na liście autorów muszą spełniać definicję autorstwa, czyli: mieć twórczy wkład w konceptualizację/ prowadzić badania/ napisać szkic tekstu/ mieć twórczy udział w jego rozbudowę/ zaakceptować końcową wersję tekstu przed zgłoszeniem, a tym samym wziąć odpowiedzialność za tekst.  W celu poinformowania redakcji o procentowym udziale poszczególnych autorów artykułu, autor zgłaszający tekst przesyła redakcji wypełnione i podpisane oświadczenie, dostępne w zakładce „dokumenty do pobrania”.
 5. Autorzy maja prawo przesłać redakcji nazwiska osób, które (według nich) nie powinny być proszone o dokonanie recenzji z powodu prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktu interesów.
 6. Autor ma obowiązek dokonania zasugerowanych przez redakcję (po wstępnej weryfikacji) oraz recenzentów (po nadesłaniu przez nich recenzji) poprawek, w celu uzyskania jak najlepszego pod względem edytorskim oraz naukowym artykułu.
 7. Autorzy są zobowiązani do podania wszelkich źródeł finansowania ( jeśli miało ono miejsce). W celu poinformowania redakcji o ewentualnych źródłach finansowania, autor przesyła wypełnione i podpisane oświadczenie, dostępne w zakładce „Dla Autorów”.

 

III Recenzenci

 

 1. Recenzent ma obowiązek dokonania rzetelnej, obiektywnej oceny artykułu, przy zachowaniu poufności wszelkich informacji dotyczących publikacji. Na podstawie zamieszczonego na stronie Czasopisma formularza recenzji powinien przygotować klarowną i konstruktywną opinię na temat powierzonego mu tekstu. Wszelkie zawarte w recenzji komentarze muszą być bezstronne, jasne i rzeczowe.
 2. Recenzenci powinni przyjmować do recenzji tylko te teksty, do których oceniania posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje.
 3. Recenzenci powinni dokonać recenzji w czasie 2-3 tygodni od momentu powierzenia im tekstu. W razie przedłużania się procesu recenzowania, powinni powiadomić o tym fakcie Redaktora Naczelnego.
 4. Recenzenci mają obowiązek powiadomienia redakcji o wszelkich wykrytych nadużyciach (szczególnie dotyczących plagiatu).
 5. Recenzenci nie mogą wykorzystywać dla własnych potrzeb informacji lub wyników badań, zaczerpniętych z powierzonych im artykułów.
 6. Recenzent ma obowiązek poinformowania o przypuszczeniu zaistnienia konfliktu interesów.

Artykuły można składać za pomocą formularza kontaktowego lub mailowo, przesyłając wiadomość na adres: joanna.grott@ssw-sopot.pl

 

 

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej

dostępne elektronicznie

Poszczególne artykuły:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status