Czasopismo SSW

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej

dostępne elektronicznie

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo jest periodykiem wydawanym w cyklu półrocznym znajdującym się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5pkt). Publikowane są w nim oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły naukowe i opracowania o charakterze projektowym, poświęcone:

  • zagadnieniom z obszaru nauk społecznych (w szczególności z dziedziny nauk ekonomicznych);
  • problematyce z obszaru nauk humanistycznych (w tym z takich dyscyplin naukowych jak filozofia, historia sztuki, kulturoznawstwo);
  • tematyce związanej z szeroko pojętą architekturą i sztuką.

Czasopismo to ma zatem charakter interdyscyplinarny. Wydawane jest w języku polskim, niemniej możliwym jest drukowanie tekstów w języku angielskim lub niemieckim.

Autorami zawartych w czasopiśmie publikacji są pracownicy Sopockiej Szkoły Wyższej, pracownicy innych uczelni z kraju i z zagranicy, studenci i doktoranci zaangażowani w Studencki Ruch Naukowy oraz specjaliści pragnący podzielić się swym nietuzinkowym doświadczeniem praktycznym.

Czasopismo stanowi także swoiste forum dyskusyjne, zawierające artykuły oparte na przygotowywanych dysertacjach doktorskich z zakresu sztuki i architektury oraz obszaru nauk społecznych.

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo skierowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów, studentów i doktorantów zainteresowanych wieloma obszarami wiedzy, ze szczególnym ukierunkowaniem na rachunkowość i finanse. Publikowane jest z angielskimi tytułami, streszczeniem i słowami kluczowymi.

Jego pierwotną wersją jest wersja papierowa o numerze ISSN: 2299-1263.

Czasopismo jest również dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Uczelni i z racji tego w wersji online posiada odrębny numer ISSN : 2353-0987.

Półrocznik „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” jest indeksowany przez Index Copernicus.

Bezzwrotna opłata zgłoszeniowa wynosi 200 złotych. Autorzy proszeni są o wpłaty na nr konta bankowego: 

66 1500 1706 1217 0002 9325 0000

BZ WBK SA

II Odział Sopot

ul. Chopina 6, Sopot 81-752

UWAGA! Z opłaty za publikację zwolnieni są aktualni pracownicy Sopockiej Szkoły Wyższej.

Prośbę o wystawienie faktury za opłatę publikacyjną prosimy kierować do redakcji w momencie dokonywania płatności.

Artykuły do druku należy zgłaszać do Sekretarz czasopisma, mgr Joanny Grott, na adres e-mail:biblioteka@ssw.sopot.pl.

Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo wprowadziło oraz stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

 

Rada naukowa

 
 • dr hab. Małgorzata Gawrycka – Politechnika Gdańska – przewodnicząca
 • prof. Roman Gajewski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr hab. Maria Jastrzębska – Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Lizakowski – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • dr hab. Jerzy Ossowski – Politechnika Gdańska
 • dr inż. arch. Grzegorz Pęczek – Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr hab. Błażej Prusak – Politechnika Gdańska
 • dr hab. Katarzyna Romanczuk – Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny –  Ukraina
 • Ph. D Helena Stolarenko – Narodowa Akademia Statystyki, Rachunkowości i Audytu – Ukraina
 • dr Anna Szymczak – Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr Eva Vaništa Lazarević, prof. – Uniwersytet w Belgradzie – Serbia
 • dr Kęstutis Zaleckis, prof. – Uniwersytet Technologiczny w Kownie – Litwa
 

Redakcja

 
 • REDAKTOR NACZELNY:  prof. dr hab. Teresa Martyniuk
 • SEKRETARZ: mgr Joanna Grott
 • REDAKTORZY TEMATYCZNI: dr Anna Szymczak, dr inż. arch. Grzegorz Pęczek
 

Recenzenci

 
 • dr hab.Tadeusz Bogdanowicz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Gawrycka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Barbara Gierusz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk – Pęczek, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka, Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr hab. Jerzy Gwizdała, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska – Mishe, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Leonid Sergiejewicz Iwanowicz, Izba Kontrolno – Obrachunkowa Okręgu Kaliningradzkiego
 • prof. dr hab. Bernard Kubiak, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Parteka, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska, Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr Stanisław Laskowski,Politechnika Gdańska
 • dr Danilenkov Valerij Leonidovicz, Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Jerzy Ossowski, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Błażej Prusak, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż arch. Jacek Krenz, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Anna Rzeczycka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Michał Stangel, Politechnika Ślaska
 • prof. dr hab. Bogusław Żyłko, Uniwersytet Gdański
 • assoc. prof. dr. Adem Erdem ERBAŞ, Mimar Sinan Fine Art University
 • dr. Kira Erwin (MPhil Cambridge University, DPhil University of KwaZulu Natal) Senior Researcher at the Urban Futures Centre Durban University of Technology
 • dr inż. arch. Karolina Krośnicka, Politechnika Gdańska

1. Procedura recenzowania artykułów  jest zgodna ze wskazówkami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

2. Autorzy, przysyłając opracowania do publikacji, wyrażają zgodę na ich recenzowanie. W pierwszej kolejności artykuły poddawane są ocenie Redakcji, a następnie anonimowo oceniane przez zewnętrznych Recenzentów.

 

3. Do oceny każdego artykułu zgłoszonego do czasopisma “Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” powołuje się 2 zewnętrznych recenzentów będących pracownikami naukowymi z obszaru zgodnego z przedmiotem opracowania.

 

4. Recenzentów wybiera redaktor naczelny wraz z redaktorami tematycznymi czasopisma. Recenzent otrzymuje pełne teksty artykułów oraz obowiązujący formularz recenzji.

 

5. Recenzja ma formę pisemną, zawiera uwagi i sugestie recenzenta. Recenzent określa w niej, czy po naniesieniu poprawek należy dany artykuł ponownie do niego skierować.

 

6. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelny wraz
z redaktorami tematycznymi. Jednak warunkiem do publikacji artykułu są przynajmniej 2 pozytywne recenzje.

 

7. Od wszystkich autorów wymaga się złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu, źródłach jego finansowania oraz wkładu procentowego autorów, a także stosownego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich na Sopocką Szkołę Wyższą.

 

8. Lista recenzentów artykułów do czasopisma jest publikowana przynajmniej raz w roku na stronie internetowej czasopisma.