Czasopismo SSW

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej

dostępne elektronicznie

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo jest periodykiem wydawanym w cyklu półrocznym znajdującym się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5pkt). Publikowane są w nim oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły naukowe i opracowania o charakterze projektowym, poświęcone:

  • zagadnieniom z obszaru nauk społecznych (w szczególności z dziedziny nauk ekonomicznych);
  • problematyce z obszaru nauk humanistycznych (w tym z takich dyscyplin naukowych jak filozofia, historia sztuki, kulturoznawstwo);
  • tematyce związanej z szeroko pojętą architekturą i sztuką.

Czasopismo to ma zatem charakter interdyscyplinarny. Wydawane jest w języku polskim, niemniej możliwym jest drukowanie tekstów w języku angielskim lub niemieckim.

Autorami zawartych w czasopiśmie publikacji są pracownicy Sopockiej Szkoły Wyższej, pracownicy innych uczelni z kraju i z zagranicy, studenci i doktoranci zaangażowani w Studencki Ruch Naukowy oraz specjaliści pragnący podzielić się swym nietuzinkowym doświadczeniem praktycznym.

Czasopismo stanowi także swoiste forum dyskusyjne, zawierające artykuły oparte na przygotowywanych dysertacjach doktorskich z zakresu sztuki i architektury oraz obszaru nauk społecznych.

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo skierowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów, studentów i doktorantów zainteresowanych wieloma obszarami wiedzy, ze szczególnym ukierunkowaniem na rachunkowość i finanse. Publikowane jest z angielskimi tytułami, streszczeniem i słowami kluczowymi.

Jego pierwotną wersją jest wersja papierowa o numerze ISSN: 2299-1263.

Czasopismo jest również dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Uczelni i z racji tego w wersji online posiada odrębny numer ISSN : 2353-0987.

Półrocznik „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” jest indeksowany przez Index Copernicus.

Bezzwrotna opłata zgłoszeniowa wynosi 200 złotych. Autorzy proszeni są o wpłaty na nr konta bankowego: 

66 1500 1706 1217 0002 9325 0000

BZ WBK SA

II Odział Sopot

ul. Chopina 6, Sopot 81-752

UWAGA! Z opłaty za publikację zwolnieni są aktualni pracownicy Sopockiej Szkoły Wyższej.

Prośbę o wystawienie faktury za opłatę publikacyjną prosimy kierować do redakcji w momencie dokonywania płatności.

Artykuły do druku należy zgłaszać do Sekretarz czasopisma, mgr Joanny Grott, na adres e-mail:biblioteka@ssw.sopot.pl.

Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo wprowadziło oraz stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

 

Rada naukowa

 
 • dr hab. Małgorzata Gawrycka – Politechnika Gdańska – przewodnicząca
 • prof. Roman Gajewski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr hab. Maria Jastrzębska – Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Lizakowski – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • dr hab. Jerzy Ossowski – Politechnika Gdańska
 • dr inż. arch. Grzegorz Pęczek – Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr hab. Błażej Prusak – Politechnika Gdańska
 • dr hab. Katarzyna Romanczuk – Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny –  Ukraina
 • Ph. D Helena Stolarenko – Narodowa Akademia Statystyki, Rachunkowości i Audytu – Ukraina
 • dr Anna Szymczak – Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr Eva Vaništa Lazarević, prof. – Uniwersytet w Belgradzie – Serbia
 • dr Kęstutis Zaleckis, prof. – Uniwersytet Technologiczny w Kownie – Litwa
 

Redakcja

 
 • REDAKTOR NACZELNY:  prof. dr hab. Teresa Martyniuk
 • SEKRETARZ: mgr Joanna Grott
 • REDAKTORZY TEMATYCZNI: dr Anna Szymczak, dr inż. arch. Grzegorz Pęczek
 

Recenzenci

 
 • dr hab.Tadeusz Bogdanowicz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Gawrycka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Barbara Gierusz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk – Pęczek, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka, Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr hab. Jerzy Gwizdała, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska – Mishe, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Leonid Sergiejewicz Iwanowicz, Izba Kontrolno – Obrachunkowa Okręgu Kaliningradzkiego
 • prof. dr hab. Bernard Kubiak, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Parteka, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska, Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr Stanisław Laskowski,Politechnika Gdańska
 • dr Danilenkov Valerij Leonidovicz, Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Jerzy Ossowski, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Błażej Prusak, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż arch. Jacek Krenz, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Anna Rzeczycka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Michał Stangel, Politechnika Ślaska
 • prof. dr hab. Bogusław Żyłko, Uniwersytet Gdański
 • assoc. prof. dr. Adem Erdem ERBAŞ, Mimar Sinan Fine Art University
 • dr. Kira Erwin (MPhil Cambridge University, DPhil University of KwaZulu Natal) Senior Researcher at the Urban Futures Centre Durban University of Technology
 • dr inż. arch. Karolina Krośnicka, Politechnika Gdańska

1. Procedura recenzowania artykułów  jest zgodna ze wskazówkami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

2. Autorzy, przysyłając opracowania do publikacji, wyrażają zgodę na ich recenzowanie. W pierwszej kolejności artykuły poddawane są ocenie Redakcji, a następnie anonimowo oceniane przez zewnętrznych Recenzentów.

 

3. Do oceny każdego artykułu zgłoszonego do czasopisma “Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” powołuje się 2 zewnętrznych recenzentów będących pracownikami naukowymi z obszaru zgodnego z przedmiotem opracowania.

 

4. Recenzentów wybiera redaktor naczelny wraz z redaktorami tematycznymi czasopisma. Recenzent otrzymuje pełne teksty artykułów oraz obowiązujący formularz recenzji.

 

5. Recenzja ma formę pisemną, zawiera uwagi i sugestie recenzenta. Recenzent określa w niej, czy po naniesieniu poprawek należy dany artykuł ponownie do niego skierować.

 

6. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelny wraz
z redaktorami tematycznymi. Jednak warunkiem do publikacji artykułu są przynajmniej 2 pozytywne recenzje.

 

7. Od wszystkich autorów wymaga się złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu, źródłach jego finansowania oraz wkładu procentowego autorów, a także stosownego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich na Sopocką Szkołę Wyższą.

 

8. Lista recenzentów artykułów do czasopisma jest publikowana przynajmniej raz w roku na stronie internetowej czasopisma.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status