NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kandydacie! Poniżej przedstawiamy dla Ciebie najczęściej zadawane pytania w zakresie rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjnej i kierunków.
Masz dodatkowe pytania? Nie krępuj się i napisz na rekrutacja.chojnice@ssw-sopot.pl lub zadzwoń do dziekanatu, a na wszystko odpowiemy.
Do zobaczenia przy rekrutacji 🙂

Zapisy na studia, dokumenty

 
 
 • Aby zapisać się na studia na naszej Uczelni, Kandydat powinien zarejestrować się poprzez platformę Internetowej Rejestracji Kandydata.
  W przypadku rejestracji online Kandydat musi dostarczyć komplet dokumentów do biura rekrutacji w terminie 7 dni od daty rejestracji.
 • Kandydat może wypełnić formularze aplikacyjne na miejscu w biurze rekrutacji wraz z doniesieniem brakujących dokumentów.
 • Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów.

Komplet dokumentów składa się z dokumentów rekrutacyjnych generowanych w Internetowej Rejestracji Kandydata i są to:

 • ankieta osobowa (w jednym egzemplarzu),
 • umowa o studiowanie (w dwóch egzemplarzach),
 • ślubowanie (w jednym egzemplarzu).

 

Do formularzy aplikacyjnych należy dołączyć:

 • kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał dokumentu pozostaje do wglądu) – w przypadku rejestracji na studia I stopnia,
 • kserokopię dyplomu i suplementu I stopnia (oryginały dokumentu pozostaje do wglądu) – w przypadku rejestracji na studia II stopnia,
 • 1 fotografię na jasnym tle o wymogach do dowodu osobistego (4,5 cm x 3,5 cm),
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – sprawdź promocje na www.ssw-sopot.pl/oplaty-i-promocje!
 • list motywacyjny do Dziekana Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki wraz z oświadczeniem o autorstwie prac – w przypadku rejestracji na kierunki architekturaarchitektura wnętrz, architektura krajobrazu,  wzornictwo,
 • portfolio na nośniku elektronicznym – w przypadku rejestracji na kierunki architekturaarchitektura wnętrz, architektura krajobrazu, wzornictwo.

 

W przypadku przesłania kopii dokumentów, oryginały należy okazać w biurze promocji i rekrutacji najpóźniej w dniu Inauguracji roku akademickiego.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 trwa od 1 kwietnia. W przypadku tegorocznych Maturzystów, Kandydaci mogą zgłosić swoje aplikacje, aby zagwarantować sobie miejsce w grupie, a zdane świadectwo maturalne dostarczyć po otrzymaniu wyników 5 lipca 2021 roku w ciągu 7 dni od ich otrzymania.

Zapisy na studia trwają nieprzerwanie od kwietnia do końca września lub do wyczerpania miejsc.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Sopocka Szkoła Wyższa

Filia w Chojnicach

ul. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice

W stanie epidemii dokumenty rekrutacyjne można również załączyć w formie skanów za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydata wraz z obowiązkiem późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów.

 

Wyniki świadectwa maturalnego, egzaminy wstępne

Na SSW nie prowadzimy egzaminów wstępnych i kwalifikacji punktowej (dotyczy to kierunków Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Business&Languages, Zarządzanie i inżynieria produkcji), a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu przyjęć.

 

Na kierunki  Architektura Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Aby dostać się na naszą Uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń Kandydatów.
W przypadku zdawania na kierunki ArchitekturaArchitektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo Kandydata obowiązuje również przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zagranicznego świadectwa maturalnego wystarczy, że Kandydat będzie mieć napisane na swoim świadectwie, że ta matura uprawnia go do studiowania na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano dokument. W przypadku braku takiego zapisu, Kandydat powinien ubiegać się o takie zaświadczenie w placówce, która wydała ten dokument lub u Konsula RP. W przypadku posiadania świadectwa maturalnego w języku innym niż język angielski lub rosyjski, Kandydat powinien dostarczyć również tłumaczenie przysięgłe świadectwa.

Zapisy na studia II stopnia

 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia Kandydat, zamiast świadectwa maturalnego, musi dostarczyć kserokopię dyplomu i suplementu z I stopnia (oryginały dokumentów pozostają do wglądu).

O przyjęcie na studia na dany kierunek mogą ubiegać się Kandydaci po ukończeniu pokrewnego kierunku (zarządzanie, administracja, ekonomia, rachunkowość itd.). W przypadku, gdy ukończyło się inny kierunek niż pokrewny, student będzie zobowiązany nadrobić różnice programowe.

Wyjątkiem jest ubieganie się o przyjęcie na kierunek Architektura II stopnia – na ten kierunek mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci z tytułem inżynier architekt.

Oczywiście! Wystarczy, że złożysz potwierdzone przez Twoją uczelnię zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, a dyplom wraz z suplementem dostarczysz niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów z uczelni.

Przeniesienia z innej uczelni do SSW

Aby przenieść się z innej uczelni do SSW musisz przesłać do naszego dziekanatu (dziekanat.chojnice@ssw-sopot.pl) potwierdzoną przez dziekanat Twojej uczelni kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu. Dopiero po analizie tych dokumentów dostaniesz informację, na który semestr można dokonać przenosin i złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Opłaty rekrutacyjne i opłaty czesnego

Opłata rekrutacyjna za przyjęcie na studia wynosi 85 złotych.

W przypadku przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej na kierunki Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo I stopnia oraz Architektura wnętrz II stopnia, opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł.

Zanim wpłacisz opłatę rekrutacyjną, sprawdź obowiązujące promocje: http://ssw-sopot.pl/sswchojnice/promocje/❗️

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów. W tym celu Kandydat musi przesłać podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z podaniem swojego numeru konta bankowego na rekrutacja.chojnice@ssw-sopot.pl.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta bankowego Uczelni:
Santander Bank Polska S.A. Oddział 2 w Sopocie, ul. Chopina 6, 81-752 Sopot.
Nr konta uczelni PLN: 66 1500 1706 1217 0002 9325 0000.
W tytule prosimy o wpisanie imię i nazwisko Kandydata, opłata rekrutacyjna.

Fakturę wydaje księgowość na podstawie formularza do wystawienia faktury. Formularz do wystawienia faktury dostępny jest na naszej stronie internetowej (zakładka Uczelnia -> Dokumenty do pobrania) oraz w dziekanacie.

Czesne za studia płatne są z góry. Pierwsza rata musi być wpłacona do 5 września. W przypadku dodatkowej rekrutacji z dniem przyjęcia na studia Student obowiązany jest uiścić wszystkie raty do dnia rozpoczęcia nauki.

Wpłaty prosimy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego studenta, który otrzyma po przyjęciu na studia.

Zjazdy, Erasmus+, stypendia, granica wieku

Niezależnie od wybranego kierunku studiów I lub II stopnia, zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie.

Każdy Kandydat ma prawo zgłosić swoją aplikację na studia niezależnie od tego w jakim jest wieku.
Nasze grupy studenckie są zróżnicowane wiekowo.

W ciągu jednego semestru odbywają się 1-2 zjazdy, które trwają 4 dni (od czwartku do niedzieli) od rana do wieczora. O terminach zjazdów informujemy stosunkowo wcześniej, aby Studenci mieli czas na organizację swoich podróży do Polski. Pomiędzy zjazdami Student ma obowiązek wykonywać wszystkie zaliczenia zlecone przez prowadzących oraz uczyć się samodzielnie z materiałów udostępnionych przez prowadzących do czasu następnego zjazdu i sesji.

Oczywiście! Studenci mogą wyjechać na uczelnie, z którymi SSW podpisała umowy dwustronne i do przedsiębiorstw, które są skłonne do podpisania z uczelnią porozumienia o programie praktyk.
Zainteresowanych uzyskaniem większej ilości informacji zapraszamy na: https://www.ssw-sopot.pl/erasmus oraz do kontaktu z opiekunem programu.

Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.: zapomogę, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią, stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe i artystyczne, stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe.

W dwóch pierwszych przypadkach możesz ubiegać się już po rozpoczęciu roku akademickiego!
Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.ssw-sopot.pl/stypendia.

Studentów niepełnosprawnych otaczamy szczególną troską. Dla zapewnienia pełnego udziału tych osób w procesie kształcenia, wyznaczono pracowników administracyjnych do ich obsługi. We wszystkich budynkach uczelni zaprojektowano wiele rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie działania w tym zakresie koordynuje Biuro ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych i tam prosimy składać wszystkie zapytania. Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.ssw-sopot.pl/studenci-niepelnosprawni.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące kierunki:

 • Architektura I stopnia
 • Architektura wnętrz I stopnia
 • Architektura krajobrazu I stopnia
 • Wzornictwo I stopnia
 • Architektura wnętrz II stopnia

Na ten kierunek może się ubiegać tylko absolwent kierunku Architektura I stopnia. Z tego względu Kandydat nie musi przechodzić rozmowy kwalifikacyjnej na II stopień.

Na ten kierunek może się ubiegać tylko absolwent kierunku architektura I stopnia. Z tego względu Kandydat nie musi przechodzić rozmowy kwalifikacyjnej na II stopień.

Wyłącznie Absolwenci po kierunkach Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, czy Wzornictwo I stopnia są zwolnieni z odbycia egzaminu kwalifikacyjnego. Absolwenci pozostałych kierunków pokrewnych muszą przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna polega na zaprezentowaniu swojego portfolio przed Komisją Egzaminacyjną i umotywowaniu dlaczego Kandydat chce się ubiegać przyjęcie na studia na dany kierunek.

Komplet dokumentacji związanej z oceną portfolio należy złożyć do: 27 maja 2021.

W celach oceny portfolio kandydata należy złożyć:

 • list motywacyjny do Dziekana Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki, w którym motywuje swoją chęć studiowania na wybranym kierunku, jakie wiąże z tym plany zawodowe, jakie są jego dotychczasowe doświadczenia oraz dlaczego wybrał naszą Uczelnię. Daj się poznać! 😉
 • portfolio nagrane na nośniku elektronicznym, które będzie oceniane przez Komisją Egzaminacyjną. Nośnik musi być podpisany: imię i nazwisko, kierunek, rok.
 • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej 150 zł
 • oświadczenie o autorstwie portfolio

Portfolio musi się składać z 4 prac: dwóch czarno-białych/szkiców i dwóch kolorowych/malarskich. Prace powinny mieć format powyżej A4. Technika i tematyka jest całkowicie dowolna. Gotowe portfolio należy zgrać na płytę CD i dostarczyć do biura promocji i rekrutacji, a oryginały prac przynieść ze sobą rozmowę kwalifikacyjną.

Aby lepiej zaprezentować swoje umiejętności, Kandydat może przynieść bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowe portfolio, w którym nie ma żadnych wymogów. Portfolio powinno wyrażać zainteresowania Kandydata. Prace mogą być z zakresu fotografii, projektowania, grafiki, wyplatania, rzeźby itd. Kandydat może zaprezentować to na udostępnionym przez Uczelnię komputerze na płycie CD lub pendrivie albo na własnych nośnikach elektronicznych. Takie portfolio jest nieobowiązkowe.

Business&Languages

Kandydat musi posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, odpowiadającym poziomowi europejskiej klasyfikacji B1.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status