Ochrona Danych Osobowych

Przyszły Studencie!
Zapoznaj się z naszą klauzulą informacyjną: do pobrania tutaj – pdf

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Jako Administrator Państwa danych osobowych informujemy, że można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot
  • przez e-mail: kanclerz@ssw.sopot.pl
  • telefonicznie: (58)555 83 80

WNIOSEK DO POBRANIA

Wniosek do pobrania o realizację praw RODO – pdf

INFORMACJE OGÓLNE

Sopocka Szkoła Wyższa („Szkoła”) jest świadoma, że Państwa prywatność jest bardzo istotna. Dążymy to tego, aby wykorzystywanie Państwa danych osobowych było zgodne z prawem i uzasadnione.

Niniejsza informacja opisuje sposób, w jaki Szkoła przetwarza Państwa dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych stron internetowych, a także w związku z ofertą naszych usług edukacyjnych przekazywanych Państwu zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) jak i elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje również, w jaki sposób mogą Państwo sprawować kontrolę w odniesieniu do Państwa danych osobowych, a także informuje, jak mogą Państwo skontaktować się z nami w razie pytań. Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot
  • przez e-mail: iodo@ssw.sopot.pl

JAKIE DANE GROMADZIMY

Gromadzone przez nas kategorie danych osobowych użytkowników obejmują przede wszystkim informacje kontaktowe w związku z naszą ofertą edukacyjną lub rekrutacją online. W tym celu muszą Państwo podać swoje dane osobowe. Kiedy uzyskują Państwo dostęp do strony Szkoły, możemy również zbierać informacje o urządzeniu i przeglądarce, takie jak unikalne identyfikatory urządzenia lub adresy IP.

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystamy z otrzymywanych informacji co do zasady w celu świadczenia, promowania, utrzymywania, personalizacji oraz ulepszania naszych usług, a także w celu umożliwienia Państwu wygodnej rekrutacji online do naszej Szkoły.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, obowiązek prawny ciążący na Szkole – art. 6 ust. 1 lit c) RODO, umowa oraz podjęte działania przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a w niektórych przypadkach nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą być udostępnianie jedynie naszym zaufanym usługodawcom, którzy działają na nasze zlecenie w celu świadczenia usług wsparcia i bezpieczeństwa.

Szkoła nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Szkoła jest zobowiązana przepisami prawa do ich przechowywania. W pozostałym zakresie dane będą gromadzone do czasu wycofania przez Państwa zgody lub jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Mogą Państwo złożyć do Szkoły wniosek  dotyczący danych osobowych o:

  • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
  • usunięcia danych (art. 17 RODO);
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
  • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Szkołę danych oraz o kopię danych – 15 RODO);
  • przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Mogą Państw również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f). Szkoła wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status