Pomoc Materialna

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW SOPOCKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:

  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora
  • zapomogę
 •  

 

PRZEPISY PRAWA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO:

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. : Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669);

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.: Ustawa o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.);

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej (Zarządzenie rektora nr  117 z dnia 30.06.2019)

 

Aktualności

► Stypendium Rektora za wysoką średnia ocen

Do ubiegania się o stypendium Rektora z tytuły wysokiej średniej ocen uprawnia ocena co najmniej 4.00. Średnia ocen, będzie wyliczana przez dziekanat na podstawie protokołów egzaminacyjnych. Student nie musi wpisywać średniej ocen.

► Próg dochodu na członka rodziny

W roku akademickim 2019/2020 nie zmieniają się ustawowe progi dochodowe, w granicach których Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni. Górna granica dochodu to 1051,70 zł

► Dochód z gospodarstwa rolnego

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł (jest to dochód roczny)

► Zaświadczenie z MOPS

Zgonie o z prawem wprowadzonym przez ustawę 2.0, każdy student ubiegający się o stypendium socjalne, którego dochód na członka rodziny jest mniejszy niż 528 zł na osobę jest zobowiązany do dostarczenia opinii z MOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. Zaświadczenie można dostarczyć już na etapie składania wniosku lub później na wezwanie UKS. We wzorach formularzy stypendialnych można znaleźć odpowiedni formularz do MOPS. Dostarczenie zaświadczenia z MOPS, że rodzina nie widnieje w ewidencji będzie traktowane jak brak opinii i spowoduje odmowę przyznania świadczenia.

► Informacje ogólne

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może się ubiegać o stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększenie wysokości.

Sytuację materialną ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na osobą w rodzinie studenta w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek.

Wysokość miesięcznej kwoty netto dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenia przysługują wszystkim studentom, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Do tego okresu wlicza się okres studiowania (a nie pobierania stypendium) przed dniem 1 października 2019 r.

Rektor/Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi jeżeli do wniosku nie dołączy zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (MOPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny jeżeli dochód w roku 2018 nie przekroczył kwoty 528 zł przypadającej na członka rodziny.

 

SKŁAD RODZINY:

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny studenta, za których uważa się zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie:

 1. studenta,
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa powyżej w pkt 3, w przypadku gdy nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego, jednocześnie oświadczając to, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26 rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu lub jego małżonek dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada
  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wykaz dokumentacji do pobrania: tutaj

Uwaga!

Terminy składania podań  stypendialnych w roku akademickim 2020/2021

W roku akademickim 2020 podania o świadczenie dla studentów składane są wyłącznie elektronicznie poprzez skrzynkę ePUAP: /SSWsop/SkrytkaESP

tytuł wiadomości: nazwisko_imię_nr albumu

tytuł załącznika: nazwisko_imię_nr albumu (podanie i załączniki, proszę przesłać koniecznie w jednym pliku)

podanie i wszystkie załączniki muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formacie pdf lub jpg

Proszę ustawić w swoim komputerze opcję potwierdzania dostarczenia wiadomości.

Informacja telefoniczna na temat dostarczenia mejla nie będzie udzielana.

Regulamin i formularze wniosków są dostępne do pobrania na platformie Ilias.

Informacje dotyczące stypendiów

dla osób niepełnosprawnych, stypendiów socjalnych oraz zapomóg :
Środy 14.00-16.00 – tel. 502 639 272

stypendiów Rektora dla najlepszych studentów:

Środy w godzinach pracy Dziekanatu – tel. 58 555 83 60

E-mail Komisji Stypendialnej: Komisjastypendialna@ssw.sopot.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status