Pomoc Materialna

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW SOPOCKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:

  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora
  • zapomogę
 •  

 

PRZEPISY PRAWA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO:

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. : Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669);

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.: Ustawa o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.);

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej (Zarządzenie rektora nr  117 z dnia 30.06.2019)

 

Uwaga!

Terminy składania podań  stypendialnych w roku akademickim 2019/2020

NAZWA POMOCY MATERIALNEJDOTYCZYTERMINY SKŁADANIA PODAŃ/WNIOSKÓWMIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW
Stypendium Rektora  dla najlepszych studentów (podanie składa się raz na cały rok akademicki)

wszyscy studenci
(bez studentów 1 sem.,
studiów II stopnia)

od pierwszego dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej
poprawkowej, do dwóch tygodni po jej zakończeniu (Regulamin Pomocy Materialnej) 
tj.:  od 02.09.2019 r. – 28.09.2019 r.

Dziekanat
studenci 1 sem.
studiów II stopnia
                od 01.10.2019 r. – do 15.10.2019r.
Stypendium socjalne (podanie składa się raz na cały rok akademicki)

wszyscy studenci

               od 01.10.2019 r. – do 21.10.2019 r.

Dziekanat

Stypendium specjalne  dla osób niepełnosprawnych( podanie składa się raz na cały rok akademicki)
Zapomoga
(nagła przyczyna losowa)
                          w razie potrzebyDziekanat

Aktualności

 • Próg dochodu na członka rodziny

W roku akademickim 2019/2020 nie zmieniają się ustawowe progi dochodowe, w granicach których Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni. Górna granica dochodu to 1051,70 zł

9

 • Dochód z gospodarstwa rolnego

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł (jest to dochód roczny)

 • Zaświadczenie z MOPS

Zgodnie o z prawem wprowadzonym przez ustawę 2.0, każdy student ubiegający się o stypendium socjalne, którego dochód na członka rodziny jest mniejszy niż 528 zł na osobę jest zobowiązany do dostarczenia opinii z MOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. Zaświadczenie można dostarczyć już na etapie składania wniosku lub później na wezwanie UKS. We wzorach formularzy stypendialnych można znaleźć odpowiedni formularz do MOPS. Dostarczenie zaświadczenia z MOPS, że rodzina nie widnieje w ewidencji będzie traktowane jak brak opinii i spowoduje odmowę przyznania świadczenia.

SKŁAD RODZINY:

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny studenta, za których uważa się zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie:

 1. studenta,
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa powyżej w pkt 3, w przypadku gdy nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego, jednocześnie oświadczając to, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26 rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu lub jego małżonek dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada
  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek o stypendium socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości pobierz tutaj, załączniki do wniosku: załącznik – dochody, załącznik – oświadczenia
  Wzory prawidłowo wypełnionego wniosku oraz załącznika: wypełniony wzór wniosku, wypełniony wzór załącznika – dochody
 2. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnychpobierz tutaj, załącznik – oświadczenia
 3. Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią pobierz tutaj, załącznik – oświadczenia
 4. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne pobierz tutaj, załącznik – oświadczenia
 5. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia sportowe pobierz tutaj, załącznik – oświadczenia
 6. Wniosek o zapomogę pobierz tutaj, załącznik – oświadczenia
 7. Wniosek do MOPS pobierz tutaj, wniosek do MOPS – instrukcja
 8. OŚWIADCZENIE – formularz pobierz tutaj

Informacje dotyczące stypendiów

dla osób niepełnosprawnych, stypendiów socjalnych oraz zapomóg :
tel. 58 555 83 88

stypendiów Rektora dla najlepszych studentów:
tel. 58 555 83 60