Pomoc Materialna

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW SOPOCKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:

  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora
  • zapomogę
 •  

 

PRZEPISY PRAWA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO:

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. : Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669);

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.: Ustawa o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.);

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej (Zarządzenie rektora nr  117 z dnia 30.06.2019)

 

Uwaga!

Terminy składania podań  stypendialnych w roku akademickim 2019/2020

NAZWA POMOCY MATERIALNEJDOTYCZYTERMINY SKŁADANIA PODAŃ/WNIOSKÓWMIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW
Stypendium Rektora  dla najlepszych studentów (podanie składa się raz na cały rok akademicki)

wszyscy studenci
(bez studentów 1 sem.,
studiów II stopnia)

od pierwszego dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej
poprawkowej, do dwóch tygodni po jej zakończeniu (Regulamin Pomocy Materialnej) 
tj.:  od 02.09.2019 r. – 28.09.2019 r.

Dziekanat
studenci 1 sem.
studiów II stopnia
                od 01.10.2019 r. – do 15.10.2019r.
Stypendium socjalne (podanie składa się raz na cały rok akademicki)

wszyscy studenci

               od 01.10.2019 r. – do 21.10.2019 r.

Dziekanat

Stypendium specjalne  dla osób niepełnosprawnych( podanie składa się raz na cały rok akademicki)
Zapomoga
(nagła przyczyna losowa)
                          w razie potrzebyDziekanat

Aktualności

 • Próg dochodu na członka rodziny

W roku akademickim 2019/2020 nie zmieniają się ustawowe progi dochodowe, w granicach których Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni. Górna granica dochodu to 1051,70 zł

9

 • Dochód z gospodarstwa rolnego

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł (jest to dochód roczny)

 • Zaświadczenie z MOPS

Zgodnie o z prawem wprowadzonym przez ustawę 2.0, każdy student ubiegający się o stypendium socjalne, którego dochód na członka rodziny jest mniejszy niż 528 zł na osobę jest zobowiązany do dostarczenia opinii z MOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. Zaświadczenie można dostarczyć już na etapie składania wniosku lub później na wezwanie UKS. We wzorach formularzy stypendialnych można znaleźć odpowiedni formularz do MOPS. Dostarczenie zaświadczenia z MOPS, że rodzina nie widnieje w ewidencji będzie traktowane jak brak opinii i spowoduje odmowę przyznania świadczenia.

SKŁAD RODZINY:

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny studenta, za których uważa się zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie:

 1. studenta,
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa powyżej w pkt 3, w przypadku gdy nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego, jednocześnie oświadczając to, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26 rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu lub jego małżonek dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada
  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek o stypendium socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości pobierz tutaj, załączniki do wniosku: załącznik – dochody, załącznik – oświadczenia
  Wzory prawidłowo wypełnionego wniosku oraz załącznika: wypełniony wzór wniosku, wypełniony wzór załącznika – dochody
 2. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnychpobierz tutaj, załącznik – oświadczenia
 3. Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią pobierz tutaj, załącznik – oświadczenia
 4. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne pobierz tutaj, załącznik – oświadczenia
 5. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia sportowe pobierz tutaj, załącznik – oświadczenia
 6. Wniosek o zapomogę pobierz tutaj, załącznik – oświadczenia
 7. Wniosek do MOPS pobierz tutaj, wniosek do MOPS – instrukcja
 8. OŚWIADCZENIE – formularz pobierz tutaj

Informacje dotyczące stypendiów

dla osób niepełnosprawnych, stypendiów socjalnych oraz zapomóg :
tel. 58 555 83 88

stypendiów Rektora dla najlepszych studentów:
tel. 58 555 83 60

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status