Rozwój kompetencji studentów SSW

Kursy i szkolenia dla Wydziału Architektury

Efekty kształcenia: uzyskanie umiejętności w zakresie Model 2D a model 3D – podstawowe pojęcia
modelowania 3D, Widok w rysunku 3D – podstawowe sposoby zmiany widoku, Lokalny układ
współrzędnych – sposoby definiowania, zapamiętywanie układów, Model krawędziowy, Regiony – definicja, tworzenie, parametry fizyczne regionu (MASSPROP), Tworzenie powierzchni (modele ścianowe),Modelowanie brył, Edycja brył i powierzchni, Zaawansowane sposoby zmiany widoku, Powlekanie(rendering), Rzutnie oraz obszar modelu i papieru, Optymalizacja rysunku, Tworzenie skryptów (SCRIPT) i ich wykorzystanie, gotowe programy LISP i korzystanie z nich.
Certyfikat w postaci autoryzowanego świadectwa firmy Autodesk po zaliczonym egzaminie w pracowniACSA wg. Standardu Autodesk (zakładane uzyskanie 80% zakresu kształcenia)

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW
Czas trwania kursu : 20 godzin
Wzorzec: między innymi modelowanie i wizualizacja architektury wnętrz, nabycie zaawansowanych
umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania modelu 3D, wizualizacji projektu oraz sporządzenia dokumentacji technicznej i jej wydruku w zadanej skali.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: uzyskanie minimum 80% zakładanych wyników

Forma: dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 24 godzin,

Zakres: 1 grupa do 30 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi rodzaje prac i zabiegów w procesie konserwacji i restauracji zabytków
architektonicznych, zabiegi konserwatorskie i zabiegi restauratorskie, rodzaje prac i ich definicje, metoda konserwacji i restauracji zabytków architektury, kolejność postępowania, prace przedprojektowe, podstawy do sformułowania wniosków i wytycznych konserwatorskich: uwarunkowania wewnętrzne, wartościowanie, teoria ochrony i konserwacji zabytków, prace projektowe, konserwatorski projekt wstępny, projekt budowlany a budowlano-konserwatorski.

Zajęcia prowadzone przez zespół (m.in.. architekt, przyrodnik, archeolog, rysownik, itp.) Zajęcia będzie prowadziło jednocześnie 4 specjalistów różnych specjalności reprezentujących różne strony procesu odnowy zabytku. Studenci będą podzielenie na 4 grupy opracowujące konkretne przypadki, problemy z uwzględnieniem specjalizacji każdego ze specjalistów. W trakcie zajęć grupy będą pracować z kolejnymi praktykami tak więc wszyscy wykładowcy będą rozliczani z tej samej liczby godzin.

Porównanie: ocena projektów przez zespół prowadzący zajęcia

Forma: dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 24 godzin,

Zakres: 1 grupa do 30 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi prawne formy ochrony zabytków, zabytki w planach zagospodarowania
przestrzennego, ewidencje zabytków, zagospodarowanie zabytków, nadzór konserwatorski, programy i plany ochrony zabytków, w tym prace projektowe związane z konkretnym przypadkiem realizowane w trakcie wyjazdu do konkretnego przypadku pod nadzorem zespołu prowadzącego (m.in.. architekt, przyrodnik, archeolog, rysownik, itp.) Warsztaty projektowe będzie prowadziło jednocześnie 4 specjalistów różnych specjalności reprezentujących różne strony procesu odnowy zabytku. Studenci będą podzielenie na 4 grupy opracowujące konkretne przypadki, problemy z uwzględnieniem specjalizacji każdego ze specjalistów. W trakcie zajęć grupy będą pracować z kolejnymi praktykami tak więc wszyscy wykładowcy będą rozliczani z tej samej liczby godzin.

Porównanie: ocena projektów przez zespół prowadzący zajęcia

Forma: dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez pracodawcę

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: między innymi zarządzania szeroko pojętego inwestycyjnego procesu budowlanego we
wszystkich jego fazach (projektowanie, realizacja, rozliczenie) bezpośrednio w firmie deweloperskiej. Obejmuje także wizytę studyjną na budowie konkretnego obiektu.

Forma: dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez pracodawcę

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: między innymi zarządzania szeroko pojętego inwestycyjnego procesu budowlanego we
wszystkich jego fazach (projektowanie, realizacja, rozliczenie) bezpośrednio w firmie deweloperskiej. Obejmuje także wizytę studyjną na budowie konkretnego obiektu.Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między Główne zasady tworzenie projektów, Model trójkąta w zarządzaniu projektami Podstawowe wiadomości dotyczące korzystania z Microsoft Project , Metryka projektu, Tworzenie harmonogramu, Zależności pomiędzy zadaniami, Zadania cykliczne, Kamienie milowe, Harmonogramy złożone, Ścieżka krytyczna , Zarządzanie zasobami, Koszty projektu, Realizacja projektu i raportowanie

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: uzyskanie minimum 80% zakładanych wyników

Forma: dodatkowe zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez pracodawcę

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi podstawowe terminy , przepisy prawa regulujące proces kosztorysowania, kosztorys inwestorski, ofertowy, powykonawczy, metody sporządzania kosztorysu.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: ocena pracy prowadzącego zajęcia

Forma: wizyta studyjna u pracodawcy

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez pracodawcę

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi standard budynku pasywnego, porównanie zużycia energii budynku niskoenergetycznego i pasywnego, kryteria projektowania budynków pasywnych, komfort cieplny pomieszczeń, przykłady pasywnych budynków mieszkalnych, zalecane współczynniki przenikania ciepła przegród w budynkach pasywnych w Polsce

Forma: wizyta studyjna u pracodawcy

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez pracodawcę

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : Wizyta i zajęcia mają uwrażliwić uczestników na problemy oświetlenia przy projektowaniu architektonicznym także w ujęciu gospodarczo-społecznym czy też nowych technologii (oświetlenie LED), będzie obejmować zajęcia w firmie pracodawcy i przegląd pobliskich realizacji oświetleniowych na bazie rozwiązań stosowanych przez pracodawcę.

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 20 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : wykształcić umiejętność tworzenia form przestrzennych za pomocą wydruku 3D, który coraz pełniej jest wykorzystywany w budownictwie.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: wydrukowanie zaprojektowanego przedmiotu i ocena grupowa

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : miedzy innymi zasad projektu bioklimatycznego, bierne i aktywne sposoby zmniejszania
zapotrzebowania domu na energię, najważniejsze elementy projektowania bioklimatycznego, projekt domu ekologicznego, materiały, przegrody zewnętrzne, instalacje i wnętrza w domu „eko”, eksploatacja domu w zgodzie ze środowiskiem

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: ocena grupowa prac

Forma: dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 24 godzin,

Zakres: 1 grupa do 35 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki budowli, metodologia obliczania współczynnika przenikania ciepła dla różnych przegród budowlanych, metodologia obliczania współczynnika przenikania ciepła dla różnych przegród budowlanych , obliczanie projektowego obciążenia cieplnego wg normy, etapy wykonywania audytu energetycznego i ćwiczenia praktyczne z posługiwania się kamera termowizyjną

Porównanie: ocena projektów przez zespół prowadzący zajęcia

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi definicja i klasyfikacja odnawialnych źródeł energii, niskotemperaturowe źródła energii, budowa i zasada działania sprężarkowej pompy ciepła, charakterystyka zasobów energii geotermicznej, charakterystyka zasobów energii słonecznej, budowa i zasada działania cieczowych kolektorów słonecznych, budowa, zasada działania ogniw fotowoltaicznych, warsztaty obejmują tez przegląd przykładowych zastosowań w budownictwie.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: ocena grupowa prac

Forma: dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi techniki analityczne stosowanymi w analizie gleby, podłoży, pożywek
hydroponicznych i materiału roślinnego. Utworzenie ogrodu hydroponicznego na ścianie szkoły.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: ocena grupowa pracy

Forma: wizyta studyjna u pracodawców

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: 1. Wizyta w laboratorium akustycznym firmy Klimawent i Centrum Techniki Okrętowej. 2. Udział w pomiarach akustycznych prowadzonych przez firmę Akustyka – Pro 3. Udział przy konsultacjach akustycznych prowadzonych przez firmę EwkaAkustika

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 60 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: między innymi techniki filmowe, fotograficzne w prezentacjach i wizualizacjach architektonicznych

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: tworzenie makiet architektonicznych w różnych technikach i przy użyciu różnych materiałów, omówienie zasad tworzenia, celów makietowania architektonicznego.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje analityczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi specjalne techniki szybkiego szkicowania rozwijające umiejętności obserwacyjne i refleksyjne,

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: grupowa ocena prac

Kursy i szkolenia dla Wydziału Ekonomiczno - Społecznego

Forma: szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Zlecenie zewnętrzne: kurs prowadzony i certyfikat kompetencji wydawany przez jednostki autoryzowane przez producenta programu

Czas trwania kursu : 50 godzin

Uczestnicy: Grupa do 20 uczestników w roku z WES i WZC, semestry V-VII

Efekty kształcenia: umiejętności w zakresie korzystania z systemów klasy ERP, poznanie zasad korzystania z oprogramowania , szukanie i wprowadzanie niezbędnych informacji w systemie, poruszanie się w bazie danych i jej modyfikacja, studia przypadków oparte o rzeczywiste procesy w przedsiębiorstwie.

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne i zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 60 godzin,

Zakres: 2 grupy do 20 uczestników w roku z WZC, semestry III-VI

Wzorzec: zbudowanie umiejętności językowo-komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego i niemieckiego biznesu w piśmie, rozwijanie samodzielności w zakresie kształtowania różnorodnych kompetencji w quasi-realnych sytuacjach biznesowych, poszerzanie bazy słownictwa specjalistycznego, rozwijanie znajomości gramatyki i ortografii, wykorzystanie poznanych struktur gramatyczno-leksykalnych. Minimalny poziom szkoleń B2.

Ocena : test zaliczeniowy

Porównanie: test 65% odpowiedzi poprawnych

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne i zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 2 grupa do 20 uczestników w roku z WZC, semestry III-VI

Wzorzec: : klasyfikacją kont księgowych, strukturą planu kont w programie Symfonia FK, wprowadzaniem bilansu otwarcia, dekretacją dokumentów księgowych, przyporządkowywaniem dokumentów księgowych do właściwych dzienników według typów dokumentów, wprowadzaniem danych do programu Symfonia FK, uzgadnianiem rozrachunków z kontrahentami, wystawianiem potwierdzeń sald oraz sporządzaniem raportów dla deklaracji podatkowych CIT 2 i VAT 7 na podstawie rejestrów zakupu i sprzedaży oraz sporządzaniem w programie księgowym Symfonia FK sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) na koniec okresu sprawozdawczego.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: test 65% odpowiedzi poprawnych

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 24 godzin,

Zakres: 2 grupa do 20 uczestników w roku z WES i WZC, semestry III-VI

Wzorzec: pracy na wielu arkuszach oraz tworzenia powiązań między nimi, tworzenia funkcji zagnieżdżonych, budowania modeli kalkulacyjnych do analizy przychodów, cen, rabatów i kosztów przedsiębiorstwa, prezentacji wyników analiz na wykresach i automatyzacji opisywania wykresów, przygotowywania danych do wydruku, przeprowadzania działań optymalizacyjnych przy pomocy dodatku Solver, praktycznego wykorzystania wielu funkcji MS Excel w codziennym rozwiązywaniu problemów finansowo-księgowych w firmie.
.
Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: test 65% odpowiedzi poprawnych

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z WES, semestry III-VI

Wzorzec:. Metodyki PMBok i PRINCE2 w realizacji projektów informatycznych, pozostałe metodyki tradycyjne wykorzystywane w branży IT, wyznaczanie celów, tworzenie harmonogramów i budżetów projektów informatycznych, kamienie milowe i ścieżka krytyczna, narzędzia komputerowe wspierające harmonogramowanie, wycena projektów informatycznych, budżetowanie projektów, Złoty trójkąt projektów.

Ocena : test zaliczeniowy

Porównanie: test 65% odpowiedzi poprawnych

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z WES, semestry III-VI

Wzorzec: Poznanie podstaw zwinnego zarządzania projektami informatycznymi bazującego metodyce zwinnej SCRUM.

Ocena : test zaliczeniowy

Porównanie: test 65% odpowiedzi poprawnych

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 2 grupa do 15 uczestników w roku z WES i WZC, semestry III-VI

Wzorzec: tworzenie harmonogramów, łączenie zadań projektu, współpraca z aplikacjami pakietu , tworzenie własnego projektu, tworzenie własnego projektu, wdrażanie systemów informatycznych zarządzania

Ocena : ćwiczenia praktyczne, obecność na zajęciach, zaliczenie praktyczne

Porównanie: ocena prze prowadzącego

Forma: wizyta studyjna u pracodawców

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony pracodawców

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z WSE, semestry III-VI

Wzorzec: zapoznanie z pracą w zakresie rachunkowości, księgowości i finansów w poszczególnych typach firm

Forma: dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje analityczne i zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z WSE (kierunek ZIP), semestry III-VI

Wzorzec: budowa, działanie i zastosowanie siłowników, obliczanie prostych parametrów, zastosowanie i zasada działania zaworów, układy sterowania pneumatycznego, projektowanie podstawowych układów pneumatycznych, budowa prostych maszyn pneumatycznych i elektropneumatycznych

Forma: certyfikowane szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne i zawodowe

Zlecenie zewnętrzne: kurs prowadzony i certyfikat kompetencji wydawany przez jednostki autoryzowane przez producenta programu (SSW nie ma tej autoryzacji)

Czas trwania kursu : 144 godziny

Uczestnicy: Grupa do 20 uczestników w roku z WES, semestry V-VII

Efekty kształcenia: model operacyjny nowoczesnych usług biznesowych, tranzycja procesów biznesowych zarządzanie usługami biznesowymi ,
Certyfikat GBSQ po zaliczonym egzaminie w autoryzowanym centrum egzaminacyjnym.

Forma: dodatkowe zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez pracodawcę

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z WES, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi procedury pozyskiwania i oceny kontrahentów w kontraktach outsourcingowych, zarządzania zasobami ludzkimi w centrach usług BPO, mierzenia efektywności centrum usług, zarządzania wiedzą w warunkach centrum usług BPO

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: ocena pracy prowadzącego zajęcia

Kursy i szkolenia dla studentów wszystkich Wydziałów

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje językowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z WES i A, semestry III-VI

Wzorzec: umiejętności językowo-komunikacyjne w zakresie języka polskie i angielskiego, biznesu w piśmie, kształtowanie kompetencji socjokulturowej, różnorodnych kompetencji w quasi-realnych
sytuacjach biznesowych.

Ocena : ćwiczenia praktyczne, obecność na zajęciach, zaliczenie praktyczne

Porównanie: ocena prze prowadzącego

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 2 grupy do 15 uczestników w roku z WES, WZC i A, semestry III-VI

Wzorzec: istota biznesu w małej firmie, istota przedsiębiorstwa (firmy), definicja małego przedsiębiorstwa (firmy), pomysły i uwarunkowania utworzenia małej firmy, cechy małych przedsiębiorstw

Ocena : ćwiczenia praktyczne, obecność na zajęciach, zaliczenie praktyczne

Porównanie: ocena prze prowadzącego

Forma: dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 2 grupy do 15 uczestników w roku z WES i WZC, semestry III-VI

Wzorzec: przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej zrealizowanej w programie Prezi

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 20 godzin,

Zakres: 3 grupy do 15 uczestników w roku z WES, WZC i A, semestry III-VI

Wzorzec: pracy na wielu arkuszach oraz tworzenia powiązań między nimi, tworzenia funkcji zagnieżdżonych, budowania modeli kalkulacyjnych do analizy przychodów, cen, rabatów i kosztów przedsiębiorstwa, prezentacji wyników analiz na wykresach i automatyzacji opisywania wykresów, przygotowywania danych do wydruku, przeprowadzania działań optymalizacyjnych przy pomocy dodatku Solver, praktycznego wykorzystania wielu funkcji MS Excel w codziennym rozwiązywaniu problemów finansowo-księgowych w firmie.

Ocena : ćwiczenia praktyczne

Porównanie: ocena prze prowadzącego

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 20 godzin,

Zakres: 3 grupy do 15 uczestników w roku z WES, WZC i A, semestry III-VI

Wzorzec: praktyczne formy wykorzystania programu do zarządzania relacji z klientami

Ocena : ćwiczenia praktyczne

Porównanie: ocena prze prowadzącego

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, interpersonalne i językowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z WES i A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi emocje pojawiające się podczas konfliktu, aktywne słuchanie , formułowanie wypowiedzi, rola komunikacji w rozwiązywaniu konfliktów, metody rozwiązywania konfliktów

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, interpersonalne i językowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 15 godzin,

Zakres: 2 grupy do 20 uczestników w roku z Wydziału Ekonomiczno-Społecznego (dalej: WES) i Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach (dalej: WZC), semestry III-VI

Wzorzec: Komunikacja interpersonalna – jej rola i znaczenie, Zasady savoire-vivre’u (ubiór, zachowanie się studenta w wybranych sytuacjach), Komunikacja werbalna – autoprezentacja w wybranych sytuacjach (rozmowy biznesowe, udział w dyskusji, inne wystąpienia publiczne), Komunikacja niewerbalna, Techniki dobrej komunikacji, Błędy komunikacyjne, Komunikacja z klientem trudnym

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, interpersonalne i językowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z WES, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi zapoznanie studentów z rolą uwarunkowań kulturowych w prowadzeniu biznesu na rynkach zagranicznych, szczególnie w dziedzinie marketingu, negocjacji międzynarodowych i kontaktów z klientami oraz współpracownikami zagranicznymi. Wyrobienie umiejętności rozpoznania elementów kultury, które mogą mieć wpływ na zachowania biznesowe w różnych krajach, także zaznajomienie z sylwetkami negocjatorów z wybranych krajów i zwyczajami/różnicami we współpracy miedzy osobami pochodzącymi z różnych kultur.

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, interpersonalne i językowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 15 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z WES, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi definiowanie marki osobistej i metody jej budowania w oparciu o techniki marketingowe, wykorzystanie social mediów oraz kompetencje osobiste metody wyznaczania celów zawodowych i osobistych oraz techniki motywowania do ich osiągnięcia, rodzaje przywództwa oraz etyczne zasady przywództwa

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 2 grupy do 20 uczestników w roku z WES i WZC, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi mechanizmy kształtowania się zachowań ludzi w organizacji oraz sprawnie posługuje się nimi, specyfika funkcjonowania grup w organizacji. konsekwencje podejmowanych działań i decyzji w obszarach miękkiego zarządzania, techniki radzenia sobie ze stresem organizacyjnym, sposoby rozwiązywania konfliktów w organizacji.

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 20 godzin,

Zakres: 2 grupy do 20 uczestników w roku z WES i WZC, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi charakterystyka małej grupy społecznej i procesów grupowych, rodzaje grup ,role pełnione w grupie, umiejętność współpracy w grupie, skuteczne komunikowanie się w grupie, zagrożenia i trudności pracy zespołowej, sposoby rozwiązywania konfliktów grupowych.

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z WES i A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi charakterystyka małej grupy społecznej i procesów grupowych, rodzaje grup, role pełnione w grupie, umiejętność współpracy w grupie, skuteczne komunikowanie się w grupie, zagrożenia i trudności pracy zespołowej, sposoby rozwiązywania konfliktów grupowych.

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie