Rozwój kompetencji studentów SSW

Kursy i szkolenia dla Wydziału Architektury

Efekty kształcenia: uzyskanie umiejętności w zakresie Model 2D a model 3D – podstawowe pojęcia
modelowania 3D, Widok w rysunku 3D – podstawowe sposoby zmiany widoku, Lokalny układ
współrzędnych – sposoby definiowania, zapamiętywanie układów, Model krawędziowy, Regiony – definicja, tworzenie, parametry fizyczne regionu (MASSPROP), Tworzenie powierzchni (modele ścianowe),Modelowanie brył, Edycja brył i powierzchni, Zaawansowane sposoby zmiany widoku, Powlekanie(rendering), Rzutnie oraz obszar modelu i papieru, Optymalizacja rysunku, Tworzenie skryptów (SCRIPT) i ich wykorzystanie, gotowe programy LISP i korzystanie z nich.
Certyfikat w postaci autoryzowanego świadectwa firmy Autodesk po zaliczonym egzaminie w pracowniACSA wg. Standardu Autodesk (zakładane uzyskanie 80% zakresu kształcenia)

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW
Czas trwania kursu : 20 godzin
Wzorzec: między innymi modelowanie i wizualizacja architektury wnętrz, nabycie zaawansowanych
umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania modelu 3D, wizualizacji projektu oraz sporządzenia dokumentacji technicznej i jej wydruku w zadanej skali.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: uzyskanie minimum 80% zakładanych wyników

Forma: dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 24 godzin,

Zakres: 1 grupa do 30 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi rodzaje prac i zabiegów w procesie konserwacji i restauracji zabytków
architektonicznych, zabiegi konserwatorskie i zabiegi restauratorskie, rodzaje prac i ich definicje, metoda konserwacji i restauracji zabytków architektury, kolejność postępowania, prace przedprojektowe, podstawy do sformułowania wniosków i wytycznych konserwatorskich: uwarunkowania wewnętrzne, wartościowanie, teoria ochrony i konserwacji zabytków, prace projektowe, konserwatorski projekt wstępny, projekt budowlany a budowlano-konserwatorski.

Zajęcia prowadzone przez zespół (m.in.. architekt, przyrodnik, archeolog, rysownik, itp.) Zajęcia będzie prowadziło jednocześnie 4 specjalistów różnych specjalności reprezentujących różne strony procesu odnowy zabytku. Studenci będą podzielenie na 4 grupy opracowujące konkretne przypadki, problemy z uwzględnieniem specjalizacji każdego ze specjalistów. W trakcie zajęć grupy będą pracować z kolejnymi praktykami tak więc wszyscy wykładowcy będą rozliczani z tej samej liczby godzin.

Porównanie: ocena projektów przez zespół prowadzący zajęcia

Forma: dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 24 godzin,

Zakres: 1 grupa do 30 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi prawne formy ochrony zabytków, zabytki w planach zagospodarowania
przestrzennego, ewidencje zabytków, zagospodarowanie zabytków, nadzór konserwatorski, programy i plany ochrony zabytków, w tym prace projektowe związane z konkretnym przypadkiem realizowane w trakcie wyjazdu do konkretnego przypadku pod nadzorem zespołu prowadzącego (m.in.. architekt, przyrodnik, archeolog, rysownik, itp.) Warsztaty projektowe będzie prowadziło jednocześnie 4 specjalistów różnych specjalności reprezentujących różne strony procesu odnowy zabytku. Studenci będą podzielenie na 4 grupy opracowujące konkretne przypadki, problemy z uwzględnieniem specjalizacji każdego ze specjalistów. W trakcie zajęć grupy będą pracować z kolejnymi praktykami tak więc wszyscy wykładowcy będą rozliczani z tej samej liczby godzin.

Porównanie: ocena projektów przez zespół prowadzący zajęcia

Forma: dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez pracodawcę

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: między innymi zarządzania szeroko pojętego inwestycyjnego procesu budowlanego we
wszystkich jego fazach (projektowanie, realizacja, rozliczenie) bezpośrednio w firmie deweloperskiej. Obejmuje także wizytę studyjną na budowie konkretnego obiektu.

Forma: dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez pracodawcę

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: między innymi zarządzania szeroko pojętego inwestycyjnego procesu budowlanego we
wszystkich jego fazach (projektowanie, realizacja, rozliczenie) bezpośrednio w firmie deweloperskiej. Obejmuje także wizytę studyjną na budowie konkretnego obiektu.Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między Główne zasady tworzenie projektów, Model trójkąta w zarządzaniu projektami Podstawowe wiadomości dotyczące korzystania z Microsoft Project , Metryka projektu, Tworzenie harmonogramu, Zależności pomiędzy zadaniami, Zadania cykliczne, Kamienie milowe, Harmonogramy złożone, Ścieżka krytyczna , Zarządzanie zasobami, Koszty projektu, Realizacja projektu i raportowanie

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: uzyskanie minimum 80% zakładanych wyników

Forma: dodatkowe zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez pracodawcę

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi podstawowe terminy , przepisy prawa regulujące proces kosztorysowania, kosztorys inwestorski, ofertowy, powykonawczy, metody sporządzania kosztorysu.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: ocena pracy prowadzącego zajęcia

Forma: wizyta studyjna u pracodawcy

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez pracodawcę

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi standard budynku pasywnego, porównanie zużycia energii budynku niskoenergetycznego i pasywnego, kryteria projektowania budynków pasywnych, komfort cieplny pomieszczeń, przykłady pasywnych budynków mieszkalnych, zalecane współczynniki przenikania ciepła przegród w budynkach pasywnych w Polsce

Forma: wizyta studyjna u pracodawcy

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez pracodawcę

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : Wizyta i zajęcia mają uwrażliwić uczestników na problemy oświetlenia przy projektowaniu architektonicznym także w ujęciu gospodarczo-społecznym czy też nowych technologii (oświetlenie LED), będzie obejmować zajęcia w firmie pracodawcy i przegląd pobliskich realizacji oświetleniowych na bazie rozwiązań stosowanych przez pracodawcę.

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 20 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : wykształcić umiejętność tworzenia form przestrzennych za pomocą wydruku 3D, który coraz pełniej jest wykorzystywany w budownictwie.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: wydrukowanie zaprojektowanego przedmiotu i ocena grupowa

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : miedzy innymi zasad projektu bioklimatycznego, bierne i aktywne sposoby zmniejszania
zapotrzebowania domu na energię, najważniejsze elementy projektowania bioklimatycznego, projekt domu ekologicznego, materiały, przegrody zewnętrzne, instalacje i wnętrza w domu „eko”, eksploatacja domu w zgodzie ze środowiskiem

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: ocena grupowa prac

Forma: dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 24 godzin,

Zakres: 1 grupa do 35 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki budowli, metodologia obliczania współczynnika przenikania ciepła dla różnych przegród budowlanych, metodologia obliczania współczynnika przenikania ciepła dla różnych przegród budowlanych , obliczanie projektowego obciążenia cieplnego wg normy, etapy wykonywania audytu energetycznego i ćwiczenia praktyczne z posługiwania się kamera termowizyjną

Porównanie: ocena projektów przez zespół prowadzący zajęcia

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi definicja i klasyfikacja odnawialnych źródeł energii, niskotemperaturowe źródła energii, budowa i zasada działania sprężarkowej pompy ciepła, charakterystyka zasobów energii geotermicznej, charakterystyka zasobów energii słonecznej, budowa i zasada działania cieczowych kolektorów słonecznych, budowa, zasada działania ogniw fotowoltaicznych, warsztaty obejmują tez przegląd przykładowych zastosowań w budownictwie.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: ocena grupowa prac

Forma: dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi techniki analityczne stosowanymi w analizie gleby, podłoży, pożywek
hydroponicznych i materiału roślinnego. Utworzenie ogrodu hydroponicznego na ścianie szkoły.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: ocena grupowa pracy

Forma: wizyta studyjna u pracodawców

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: 1. Wizyta w laboratorium akustycznym firmy Klimawent i Centrum Techniki Okrętowej. 2. Udział w pomiarach akustycznych prowadzonych przez firmę Akustyka – Pro 3. Udział przy konsultacjach akustycznych prowadzonych przez firmę EwkaAkustika

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 60 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: między innymi techniki filmowe, fotograficzne w prezentacjach i wizualizacjach architektonicznych

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: tworzenie makiet architektonicznych w różnych technikach i przy użyciu różnych materiałów, omówienie zasad tworzenia, celów makietowania architektonicznego.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje analityczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi specjalne techniki szybkiego szkicowania rozwijające umiejętności obserwacyjne i refleksyjne,

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: grupowa ocena prac

Kursy i szkolenia dla Wydziału Ekonomiczno - Społecznego

Forma: szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Zlecenie zewnętrzne: kurs prowadzony i certyfikat kompetencji wydawany przez jednostki autoryzowane przez producenta programu

Czas trwania kursu : 50 godzin

Uczestnicy: Grupa do 20 uczestników w roku z WES i WZC, semestry V-VII

Efekty kształcenia: umiejętności w zakresie korzystania z systemów klasy ERP, poznanie zasad korzystania z oprogramowania , szukanie i wprowadzanie niezbędnych informacji w systemie, poruszanie się w bazie danych i jej modyfikacja, studia przypadków oparte o rzeczywiste procesy w przedsiębiorstwie.

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne i zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 60 godzin,

Zakres: 2 grupy do 20 uczestników w roku z WZC, semestry III-VI

Wzorzec: zbudowanie umiejętności językowo-komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego i niemieckiego biznesu w piśmie, rozwijanie samodzielności w zakresie kształtowania różnorodnych kompetencji w quasi-realnych sytuacjach biznesowych, poszerzanie bazy słownictwa specjalistycznego, rozwijanie znajomości gramatyki i ortografii, wykorzystanie poznanych struktur gramatyczno-leksykalnych. Minimalny poziom szkoleń B2.

Ocena : test zaliczeniowy

Porównanie: test 65% odpowiedzi poprawnych

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne i zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 2 grupa do 20 uczestników w roku z WZC, semestry III-VI

Wzorzec: : klasyfikacją kont księgowych, strukturą planu kont w programie Symfonia FK, wprowadzaniem bilansu otwarcia, dekretacją dokumentów księgowych, przyporządkowywaniem dokumentów księgowych do właściwych dzienników według typów dokumentów, wprowadzaniem danych do programu Symfonia FK, uzgadnianiem rozrachunków z kontrahentami, wystawianiem potwierdzeń sald oraz sporządzaniem raportów dla deklaracji podatkowych CIT 2 i VAT 7 na podstawie rejestrów zakupu i sprzedaży oraz sporządzaniem w programie księgowym Symfonia FK sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) na koniec okresu sprawozdawczego.

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: test 65% odpowiedzi poprawnych

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 24 godzin,

Zakres: 2 grupa do 20 uczestników w roku z WES i WZC, semestry III-VI

Wzorzec: pracy na wielu arkuszach oraz tworzenia powiązań między nimi, tworzenia funkcji zagnieżdżonych, budowania modeli kalkulacyjnych do analizy przychodów, cen, rabatów i kosztów przedsiębiorstwa, prezentacji wyników analiz na wykresach i automatyzacji opisywania wykresów, przygotowywania danych do wydruku, przeprowadzania działań optymalizacyjnych przy pomocy dodatku Solver, praktycznego wykorzystania wielu funkcji MS Excel w codziennym rozwiązywaniu problemów finansowo-księgowych w firmie.
.
Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: test 65% odpowiedzi poprawnych

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z WES, semestry III-VI

Wzorzec:. Metodyki PMBok i PRINCE2 w realizacji projektów informatycznych, pozostałe metodyki tradycyjne wykorzystywane w branży IT, wyznaczanie celów, tworzenie harmonogramów i budżetów projektów informatycznych, kamienie milowe i ścieżka krytyczna, narzędzia komputerowe wspierające harmonogramowanie, wycena projektów informatycznych, budżetowanie projektów, Złoty trójkąt projektów.

Ocena : test zaliczeniowy

Porównanie: test 65% odpowiedzi poprawnych

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z WES, semestry III-VI

Wzorzec: Poznanie podstaw zwinnego zarządzania projektami informatycznymi bazującego metodyce zwinnej SCRUM.

Ocena : test zaliczeniowy

Porównanie: test 65% odpowiedzi poprawnych

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 2 grupa do 15 uczestników w roku z WES i WZC, semestry III-VI

Wzorzec: tworzenie harmonogramów, łączenie zadań projektu, współpraca z aplikacjami pakietu , tworzenie własnego projektu, tworzenie własnego projektu, wdrażanie systemów informatycznych zarządzania

Ocena : ćwiczenia praktyczne, obecność na zajęciach, zaliczenie praktyczne

Porównanie: ocena prze prowadzącego

Forma: wizyta studyjna u pracodawców

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony pracodawców

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z WSE, semestry III-VI

Wzorzec: zapoznanie z pracą w zakresie rachunkowości, księgowości i finansów w poszczególnych typach firm

Forma: dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje analityczne i zawodowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z WSE (kierunek ZIP), semestry III-VI

Wzorzec: budowa, działanie i zastosowanie siłowników, obliczanie prostych parametrów, zastosowanie i zasada działania zaworów, układy sterowania pneumatycznego, projektowanie podstawowych układów pneumatycznych, budowa prostych maszyn pneumatycznych i elektropneumatycznych

Forma: certyfikowane szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne i zawodowe

Zlecenie zewnętrzne: kurs prowadzony i certyfikat kompetencji wydawany przez jednostki autoryzowane przez producenta programu (SSW nie ma tej autoryzacji)

Czas trwania kursu : 144 godziny

Uczestnicy: Grupa do 20 uczestników w roku z WES, semestry V-VII

Efekty kształcenia: model operacyjny nowoczesnych usług biznesowych, tranzycja procesów biznesowych zarządzanie usługami biznesowymi ,
Certyfikat GBSQ po zaliczonym egzaminie w autoryzowanym centrum egzaminacyjnym.

Forma: dodatkowe zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje zawodowe

Prowadzony przez pracodawcę

Czas trwania kursu : 30 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z WES, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi procedury pozyskiwania i oceny kontrahentów w kontraktach outsourcingowych, zarządzania zasobami ludzkimi w centrach usług BPO, mierzenia efektywności centrum usług, zarządzania wiedzą w warunkach centrum usług BPO

Ocena : ocena pracy przez prowadzącego zajęcia

Porównanie: ocena pracy prowadzącego zajęcia

Kursy i szkolenia dla studentów wszystkich Wydziałów

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje językowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z WES i A, semestry III-VI

Wzorzec: umiejętności językowo-komunikacyjne w zakresie języka polskie i angielskiego, biznesu w piśmie, kształtowanie kompetencji socjokulturowej, różnorodnych kompetencji w quasi-realnych
sytuacjach biznesowych.

Ocena : ćwiczenia praktyczne, obecność na zajęciach, zaliczenie praktyczne

Porównanie: ocena prze prowadzącego

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 16 godzin,

Zakres: 2 grupy do 15 uczestników w roku z WES, WZC i A, semestry III-VI

Wzorzec: istota biznesu w małej firmie, istota przedsiębiorstwa (firmy), definicja małego przedsiębiorstwa (firmy), pomysły i uwarunkowania utworzenia małej firmy, cechy małych przedsiębiorstw

Ocena : ćwiczenia praktyczne, obecność na zajęciach, zaliczenie praktyczne

Porównanie: ocena prze prowadzącego

Forma: dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 2 grupy do 15 uczestników w roku z WES i WZC, semestry III-VI

Wzorzec: przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej zrealizowanej w programie Prezi

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 20 godzin,

Zakres: 3 grupy do 15 uczestników w roku z WES, WZC i A, semestry III-VI

Wzorzec: pracy na wielu arkuszach oraz tworzenia powiązań między nimi, tworzenia funkcji zagnieżdżonych, budowania modeli kalkulacyjnych do analizy przychodów, cen, rabatów i kosztów przedsiębiorstwa, prezentacji wyników analiz na wykresach i automatyzacji opisywania wykresów, przygotowywania danych do wydruku, przeprowadzania działań optymalizacyjnych przy pomocy dodatku Solver, praktycznego wykorzystania wielu funkcji MS Excel w codziennym rozwiązywaniu problemów finansowo-księgowych w firmie.

Ocena : ćwiczenia praktyczne

Porównanie: ocena prze prowadzącego

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwijane kompetencje informatyczne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 20 godzin,

Zakres: 3 grupy do 15 uczestników w roku z WES, WZC i A, semestry III-VI

Wzorzec: praktyczne formy wykorzystania programu do zarządzania relacji z klientami

Ocena : ćwiczenia praktyczne

Porównanie: ocena prze prowadzącego

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, interpersonalne i językowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 15 uczestników w roku z WES i A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi emocje pojawiające się podczas konfliktu, aktywne słuchanie , formułowanie wypowiedzi, rola komunikacji w rozwiązywaniu konfliktów, metody rozwiązywania konfliktów

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, interpersonalne i językowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 15 godzin,

Zakres: 2 grupy do 20 uczestników w roku z Wydziału Ekonomiczno-Społecznego (dalej: WES) i Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach (dalej: WZC), semestry III-VI

Wzorzec: Komunikacja interpersonalna – jej rola i znaczenie, Zasady savoire-vivre’u (ubiór, zachowanie się studenta w wybranych sytuacjach), Komunikacja werbalna – autoprezentacja w wybranych sytuacjach (rozmowy biznesowe, udział w dyskusji, inne wystąpienia publiczne), Komunikacja niewerbalna, Techniki dobrej komunikacji, Błędy komunikacyjne, Komunikacja z klientem trudnym

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, interpersonalne i językowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z WES, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi zapoznanie studentów z rolą uwarunkowań kulturowych w prowadzeniu biznesu na rynkach zagranicznych, szczególnie w dziedzinie marketingu, negocjacji międzynarodowych i kontaktów z klientami oraz współpracownikami zagranicznymi. Wyrobienie umiejętności rozpoznania elementów kultury, które mogą mieć wpływ na zachowania biznesowe w różnych krajach, także zaznajomienie z sylwetkami negocjatorów z wybranych krajów i zwyczajami/różnicami we współpracy miedzy osobami pochodzącymi z różnych kultur.

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, interpersonalne i językowe

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 15 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z WES, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi definiowanie marki osobistej i metody jej budowania w oparciu o techniki marketingowe, wykorzystanie social mediów oraz kompetencje osobiste metody wyznaczania celów zawodowych i osobistych oraz techniki motywowania do ich osiągnięcia, rodzaje przywództwa oraz etyczne zasady przywództwa

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 2 grupy do 20 uczestników w roku z WES i WZC, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi mechanizmy kształtowania się zachowań ludzi w organizacji oraz sprawnie posługuje się nimi, specyfika funkcjonowania grup w organizacji. konsekwencje podejmowanych działań i decyzji w obszarach miękkiego zarządzania, techniki radzenia sobie ze stresem organizacyjnym, sposoby rozwiązywania konfliktów w organizacji.

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 20 godzin,

Zakres: 2 grupy do 20 uczestników w roku z WES i WZC, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi charakterystyka małej grupy społecznej i procesów grupowych, rodzaje grup ,role pełnione w grupie, umiejętność współpracy w grupie, skuteczne komunikowanie się w grupie, zagrożenia i trudności pracy zespołowej, sposoby rozwiązywania konfliktów grupowych.

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Forma: zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Typ rozwijanych kompetencji: rozwija kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne

Prowadzony przez nauczyciela SSW

Czas trwania kursu : 10 godzin,

Zakres: 1 grupa do 20 uczestników w roku z WES i A, semestry III-VI

Wzorzec: : między innymi charakterystyka małej grupy społecznej i procesów grupowych, rodzaje grup, role pełnione w grupie, umiejętność współpracy w grupie, skuteczne komunikowanie się w grupie, zagrożenia i trudności pracy zespołowej, sposoby rozwiązywania konfliktów grupowych.

Ocena: rozmowa oceniająca

Porównanie: Ocena pracy w grupie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status