Studia Magisterskie

Warunki Rekrutacji

Aktualna Oferta

Warunki Rekrutacji

Rekrutacja na STUDIA II STOPNIA (studia magisterskie)

Rekrutacja na semestr zimowy przeprowadzana jest w Sopocie (na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym i na Wydziale Architektury) oraz na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach.

W Sopocie rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na wszystkie kierunki: Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka), Business & Languages.

W Chojnicach dokonujemy rekrutacji na studia niestacjonarne, na kierunek: Finanse i Rachunkowość.

 

Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem dyplomu ( oryginały do wglądu) – w przypadku, gdy Uczelnia jeszcze nie wyrobiła dyplomu, można przynieść zaświadczenie o ukończonych studiach, a po otrzymaniu dyplomu, niezwłocznie go donieść
– 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 zł ( tytułem : opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko, konto bankowe: 66 150017061217000293250000)

Pobierz i podpisz poniższe dokumenty, aby skompletować dokumenty rekrutacyjne:

– ankieta osobowa (pobierz 1x) – pobierz tu
– umowa o studiowanie (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) – pobierz tu
– załącznik nr 1 (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) – pobierz tu

Przy składaniu dokumentów przygotuj dowód osobisty w celu sprawdzenia zgodności danych osobowych.

Ułatwienia dla kandydatów i studentów będącymi osobami niepełnosprawnymi i długotrwałe chorymi: link

Aktualna Oferta

Specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach

W ramach specjalności rachunkowość i controling otrzymasz nowoczesną wiedzę niezbędną zarówno w zawodzie księgowego, jak i controllera. Księgowy to zawód z tradycjami i mocną pozycją w przedsiębiorstwie, natomiast controller to zawód nowy, z przyszłością.

Stanowiska księgowego i controllera istnieją we wszystkich przedsiębiorstwach. W Unii Europejskiej specjaliści z tego zakresu są szczególnie poszukiwani, ponieważ łączą tradycyjną wiedzę księgowego, doradcy podatkowego oraz analityka finansowego. Opracowując plany działalności przedsiębiorstwa tworzą wizję jego przyszłości. Controller przygotowuje informacje niezbędne do podejmowania przez zarząd decyzji strategicznych i operacyjnych. Dla prezesa firmy tak przygotowany pracownik staje się niezbędny i często jest zatrudniany jako jego asystent. Księgowy to zawód zaufania publicznego, to rzemiosło i sztuka, które dają poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Umiejętności zdobyte podczas studiów na tej specjalności obejmują przygotowanie dokumentów źródłowych, prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

Praca po studiach:
♦   w przedsiębiorstwach
♦   w korporacjach międzynarodowych
♦   w instytucjach państwowych i samorządowych
♦   w bankach i firmach ubezpieczeniowych
♦   w biurach rachunkowych

Wybrane przedmioty:
♦   Modele rachunku kosztów KARDASZ
♦   Portfel inwestycyjny
♦   Standardy sprawozdawczości finansowej MSR II
♦   Konsolidacja sprawozdań finansowych
♦   Rewizja sprawozdań finansowych

Celem specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.

Praca po studiach:
♦   w firmach audytorskich
♦   w działach audytu wewnętrznego
♦   samodzielny specjalista

Wybrane przedmioty:
♦   Metodyka pracy audytora wewnętrznego
♦   Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej
♦   Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym
♦   Audyt informatyczny

W warunkach rynku kapitałowo- pieniężnego finanse są podstawą funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a zarządzanie nimi dotyczy w głównej mierze zarządzanie finansami. Od decyzji z zakresu zarządzania finansami zależy skuteczność podejmowanych działań i pozycja przedsiębiorstwa na rynku.

Dzięki zdobytej wiedzy, będziesz mógł pracować jako:
♦   Analityk finansowy
♦   Doradca podatkowy
♦   Audytor wewnętrzny
♦   Broker ubezpieczeniowy
♦   Doradca inwestycyjny

Praca po studiach:
♦   Urzędy administracji publicznej (centralnej i samorządowej)
♦   Podmioty sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS)
♦   Banki
♦   Towarzystwa inwestycyjne i emerytalne
♦   Firmy konsultingowe

Wybrane przedmioty:
♦   finanse przedsiębiorstw
♦   funkcjonowanie rynku walutowego
♦   rozliczenia i finanse międzynarodowe
♦   ubezpieczenia społeczne i emerytalne

Podatki były, są i będą ważną kategorią ekonomiczną i prawną nie tylko każdego systemu politycznego, lecz są one ważne i obecnie w życiu każdego podatnika i działalności wszystkich przedsiębiorstw.

Celem specjalności jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, prawa celnego i dewizowego. Studenci nabędą umiejętności interpretowania przepisów podatkowych.

Wybrane przedmioty:
♦   Ordynacja podatkowa
♦   Podatki i opłaty lokalne
♦   Podatek dochodowy od osób fizycznych
♦   Podatek dochodowy od osób prawnych
♦   Podatek od towarów i usług
♦   Podatek akcyzowy