Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe w Sopockiej Szkole Wyższej trwają dwa, trzy lub cztery semestry zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Zajęcia odbywają się w Chojnicach przy ulicy Młodzieżowej 44, w soboty i niedziele w godz. 8.00-18.00, zazwyczaj raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od liczby godzin zajęć dydaktycznych. 

W procesie kształcenia wykorzystujemy różne formy nauczania stacjonarnego i zdalnego, za pomocą nowoczesnych narzędzi, w tym platformy edukacyjnej online.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Warunkiem uzyskania Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w SSW w Sopocie jest zdanie egzaminu, uzyskanie zaliczenia z każdego przedmiotu lub przygotowanie projektu.

Opłata za studia podyplomowe w Sopockiej Szkole Wyższej obejmuje opłatę rekrutacyjną, opłatę za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz czesne – zróżnicowane dla poszczególnych kierunków, kursów i szkoleń. W ramach opłaty za studia słuchacz otrzymuje materiały dydaktyczne związane z tematyką prowadzonych zajęć. Oprócz tego słuchacz studiów podyplomowych ma pełny dostęp do specjalistycznego księgozbioru uczelnianej biblioteki oraz może liczyć na pomoc ze strony pracowników biblioteki w odszukaniu interesujących go informacji.

Dokładny wykaz opłat za poszczególne kierunki studiów podyplomowych znajduje się TUTAJ.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Po szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji zapraszamy TUTAJ.

Wykładowcami studiów podyplomowych w Sopockiej Szkole Wyższej są nauczyciele akademiccy, a także praktycy życia gospodarczego, min. z:

  • Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie
  • Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
  • Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
  • Najwyższej Izby Kontroli
  • Gdańskiego Klastra Budowlanego
  • Architekci zrzeszeni w Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Rekrutacji

ul. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice

tel. 536 502 797

e-mail: rekrutacja.chojnice@ssw-sopot.pl

SŁOWO OD REKTORA

Szanowni Państwo,

reagując na potrzeby rynku pracy nasza uczelnia oferuje i propaguje formy kształcenia ustawicznego skierowane do absolwentów uczelni wyższych, którzy powinni mieć na względzie to, że uczestnictwo Polski w globalnym rynku europejskim wymaga od nich ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Jedną z form takiego kształcenia jest szeroki wachlarz studiów podyplomowych oferowanych przez naszą uczelnię. Ich uczestnikami mogą być zarówno absolwenci studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie) jak i drugiego stopnia (studia magisterskie).

Atrakcyjność i użyteczność prowadzonych od 2000 roku studiów podyplomowych zapewnia przede wszystkim wysoce wykwalifikowana kadra oraz doskonale opracowany program dydaktyczny. Badania losów zawodowych absolwentów studiów podyplomowych naszej uczelni potwierdzają, że nabyte umiejętności skutecznie zwiększają ich konkurencyjną pozycję na rynku pracy, jak również umożliwiają reorientację zawodową.

Mam nadzieję, że przedstawiona oferta studiów podyplomowych będzie dla Państwa inspiracją do podjęcia trudu dalszego kształcenia.

Rektor SSW

prof. dr hab. Teresa Martyniuk

FILIA W CHOJNICACH

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status